Przetarg niueograniczony na dostawę leków stosowanych w programach terapeutycznych: Hepsera, Thromboreductin i Velcade

Poznań: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych: Hepsera, Thromboreductin, Velcade dla ZOZ Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 35355 - 2009; data zamieszczenia: 09.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w programach terapeutycznych: Hepsera, Thromboreductin, Velcade dla ZOZ Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są leki stosowane w różnych programach terapeutycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET I - Hepsera (Adefovir) - w tabletkach a 10 mg x 30 tabl. w op. - w ilości 77 opakowań - lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia wzw typu B w oporności na lamiwudynę, PAKIET II - Thromboreductin (Anagrelid) - w tabletkach a 0,5 mg po 100 tabletek w opakowaniu - w ilości 163 opakowania- lek stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej PAKIET III - Velcade (Bortezomibum) w fiolkach a 1 mg, w ilości 154 fiolki - lek stosowany w programie terapeutycznym leczenia szpiczaka mnogiego Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę leków do zamawiającego przez wykonawcę..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań, wejście J. I ptr. pok. 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancekaria ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, wejście J, I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-02-09 14:37)
  • Fromularz oferty cenowej (2009-02-09 14:37)
  • Wzór umowy (2009-02-09 14:37)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-02-09 14:38)
  • Sprostowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2009-02-10 13:52)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszych w pakietach (2009-02-18 08:14)
  • Druk ZP-12 (2009-02-18 08:14)
  • Druk ZP-21 (2009-02-18 08:15)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-04-16 07:43)