Postepowanie w trybie z wolnej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 - na świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania cztystości w obiektach szpitalnych Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniajace 50% do umowy nr 7/2008

Poznań: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitalnych Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające 50% do umowy nr 7/2008 na podstawiw art. 67 ust 1 pkt.6 Ust Pzp
Numer ogłoszenia: 34431 - 2009; data zamieszczenia: 06.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitalnych Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające 50% do umowy nr 7/2008 na podstawiw art. 67 ust 1 pkt.6 Ust Pzp.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości (sprzątania) wyznaczonych pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego. Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości dotyczą następujących pomieszczeń w obiektach szpitalnych zamawiającego: a) SZPITAL IM. J. STRUSIA W POZNANIU, UL. SZKOLNA 8/12 - pomieszczenia administracyjne, poradnie, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy osobowe oraz sanitariaty o powierzchni: 1. 3.481 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze 2. 419 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu 3. 268 m2 sprzątanej 1 raz w miesiącu b) ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH, UL.WINCENTEGO 2 - pomieszczenia administracyjne, ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, sanitariaty, pomieszczenia poradni o powierzchni: 1. 786 m2 sprzątanej codziennie we wszystkie dni robocze 2. 29 m2 sprzątanej 1 raz w tygodniu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.70.00.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 134232 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)