Dostawa samochodów ciężarowych napędzanych silnikiem diesla dla ZOZ Poznań - Stare Miasto - szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3

Poznań: Dostawa samochodów ciężarowych napędzanych silnikiem diesla dla ZOZ Poznań - Stare Miasto - szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 18388 - 2009; data zamieszczenia: 05.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów ciężarowych napędzanych silnikiem diesla dla ZOZ Poznań - Stare Miasto - szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówieniastanowi dostawa samochodów ciężarowych napędzanych silnikiem diesla do przewożenia towarów dla potrzeb ZOZ Poznań Stare Miasto- szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w ilości 2 sztuk. Pakiet nr I - samochód ciężarowy z wykładziną antypoślizgową -1szt. Pakiet nr II - samochód ciężarowy o wyposażeniu standardowym - 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.10.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań Dział Zamówień Publicznych ( II piętro, pokój 210).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ( II piętro, pokój 239).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Samochód ciężarowy z wykładziną antypoślizgową.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Samochód ciężarowy o wyposażeniu standardowym.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-05 11:33)
 • Formularz ofertowy Pakiet Nr 1 (2009-02-05 11:33)
 • Formularz ofertowy Pakiet Nr 2 (2009-02-05 11:33)
 • Wzór umowy (2009-02-05 11:33)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-02-05 11:33)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-02-09 10:57)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-02-16 14:00)
 • ZP-12 dostawa samochodów ciężarowych (2009-02-16 14:00)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert- pakiet nr I (2009-02-16 14:00)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert - pakiet nr II (2009-02-16 14:01)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-03-04 13:09)