Przetag nieograniczony na dostawę odczynników mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracowni Bakteriologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

Poznań: Dostawa odczynników mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracowni Bakteriologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 15558 - 2009; data zamieszczenia: 03.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracowni Bakteriologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawę odczynników mikrobiologicznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracowni Bakteriologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 13 pakietów (części)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Dział Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5)...

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10)...

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE DO HODOWLI BAKTERII. DEHYDRATY.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.                                                                                                                                 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.                                                                                                              4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PODŁOŻA NA PŁYTKACH PETRIEGO (płytka 90 mm).

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PODŁOŻA CHROMOGENNE I PODŁOŻA DO OZNACZNIA LEKOWRAŻLIWOŚCI NA PŁYTKACH PETRIEGO (płytka 90 mm).

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SUPLEMENTY DO PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZESTAWY DO HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII BEZTLENOWYCH.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: TESTY LATEKSOWE DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ZESTAW DO WYKONANIA ANTYMYKOGRAMÓW.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: TESTY IDENTYFIKACYJNE (BIOCHEMICZNE) TYPU API.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: SZYBKIE TESTY IDENTYFIKACYJNE.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: SZCZEPY WZORCOWE Z KOLEKCJI ATCC.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: TESTY PASKOWE DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI AB BIODISK - E - TESTY.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI METODĄ DYFUZYJNO - KRĄŻKOWĄ.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (2009-02-03 12:58)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-02-03 12:58)
  • WZÓR UMOWY (2009-02-03 12:58)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-02-03 13:00)
  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2009-02-06 13:42)
  • Wyjasnienia nr 1 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (2009-02-06 13:43)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-02-23 10:52)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2009-02-23 10:54)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2009-02-23 10:55)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-04-21 10:13)