Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

30/01/2009    S20    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznań: Urządzenia medyczne

2009/S 20-028409

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Do wiadomości Elżbieta Prządka, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618585623. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618585623.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostaw sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki)dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61–833 Poznań.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, dreny i cewniki) dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i zostatał podzielony na 24 pakiety.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33100000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1.Oxygenatory niepowlekane dla dorosłych; 2.Zestawy drenów do krążenia pozaustrojowego; 3.Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º ; 4.Kanikule aortalne proste; 5.Kanikule do podawania kardiopleginy przez opuszkę aorty z ventem ; 6.Kanikule do podawania kardioplegii przez naczynia wieńcowe; 7.Kanikule żylne jednostopniowe zbrojone proste; 8. Kanikule żylne dwustopniowe zbrojone proste; 9. Kanikule żylne trójstopniowe; 10.Kanikule do drenażu przedsionka z prowadnicą; 11.Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej; 12.Kaniule do kaniulizacji naczyń udowych; 13.Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej; 14.Hemofiltry 1,2– 1,5 m²; 15.Hemofiltry 0,6 – 0,8 m² z zestawem drenów; 16.Cewniki do prowadzenia dializ z introduktorem; 17.Cewniki do prowadzenia dializ wysokoprzepływowych; 18.Zestaw do HF wymuszonej (do sztucznej nerki); 19.Dreny do pomiaru ciśnienia z membraną; 20.Worki do perfuzatu; 21.Holder czujnika do aparatu Jostra; 22.Holder czujnika do aparatu Stockert; 23.Zestaw do separatora Autolog; 24.Łączniki.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Oxygenatory niepowlekane dla dorosłych

1) KRÓTKI OPIS:

Oxygenatory niepowlekane dla dorosłych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

870 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Zestawy drenów do krążenia pozaustrojowego

1) KRÓTKI OPIS:

Zestawy drenów do krążenia pozaustrojowego.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

870 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º

1) KRÓTKI OPIS:

1. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º 24 Fr - 350 szt. 2. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º 22 Fr - 460 szt. 3. Kaniule aortalne zbrojone zagięte 90º 20 Fr - 40 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w poz. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Kanikule aortalne proste

1) KRÓTKI OPIS:

Kanikule aortalne proste.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

40 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Kanikule do podawania kardiopleginy przez opuszkę aorty z ventem

1) KRÓTKI OPIS:

Kanikule do podawania kardiopleginy przez opuszkę aorty z ventem.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

700 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Kanikule do podawania kardioplegii przez naczynia wieńcowe

1) KRÓTKI OPIS:

1. Kaniule do podawania kardiopleginy przez naczynia wieńcowe z balonikiem, proste - 90 szt. 2. Kaniule do podawania kardiopleginy przez naczynia wieńcowe z balonikiem, zagięte 90º - 60 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Kanikule żylne jednostopniowe zbrojone proste

1) KRÓTKI OPIS:

1. Kaniule żylne jednostopniowe zbrojone proste 36 Fr - 60 szt. 2. Kaniule żylne jednostopniowe zbrojone proste 32 Fr - 120 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Kanikule żylne dwustopniowe zbrojone proste

1) KRÓTKI OPIS:

1. Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 32/40 Fr - 500 szt. 2. Kaniule żylne dwustopniowe zbrojone proste 36/51 Fr - 370 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Kanikule żylne trójstopniowe

1) KRÓTKI OPIS:

Kanikule żylne trójstopniowe.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

40 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Kanikule do drenażu przedsionka z prowadnicą

1) KRÓTKI OPIS:

Kanikule do drenażu przedsionka z prowadnicą.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

100 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

1) KRÓTKI OPIS:

1. Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 40 cc – 30 szt. 2. Zestawy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 8 Fr 34 cc - 20 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Kaniule do kaniulizacji naczyń udowych

1) KRÓTKI OPIS:

Kaniule do kaniulizacji naczyń udowych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

10 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 13 NAZWA: Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej

1) KRÓTKI OPIS:

Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

300 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 14 NAZWA: Hemofiltry 1,2– 1,5 m²

1) KRÓTKI OPIS:

Hemofiltry 1,2– 1,5 m².

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

30 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 15 NAZWA: Hemofiltry 0,6 – 0,8 m² z zestawem drenów

1) KRÓTKI OPIS:

Hemofiltry 0,6 – 0,8 m² z zestawem drenów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

300 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 16 NAZWA: Cewniki do prowadzenia dializ z introduktorem

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki do prowadzenia dializ z introduktorem.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

20 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 17 NAZWA: Cewniki do prowadzenia dializ wysokoprzepływowych

1) KRÓTKI OPIS:

Cewniki do prowadzenia dializ wysokoprzepływowych.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

20 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 18 NAZWA: Zestaw do HF wymuszonej (do sztucznej nerki)

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw do HF wymuszonej (do sztucznej nerki).

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

40 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 19 NAZWA: Dreny do pomiaru ciśnienia z membraną

1) KRÓTKI OPIS:

Dreny do pomiaru ciśnienia z membraną.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

900 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 20 NAZWA: Worki do perfuzatu

1) KRÓTKI OPIS:

Worki do perfuzatu.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

500 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 21 NAZWA: Holder czujnika do aparatu Jostra

1) KRÓTKI OPIS:

Holder czujnika do aparatu Jostra.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

500 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 22 NAZWA: Holder czujnika do aparatu Stockert

1) KRÓTKI OPIS:

Holder czujnika do aparatu Stockert.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

500 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 23 NAZWA: Zestaw do separatora Autolog

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw do separatora Autolog.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

20 szt.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 24 NAZWA: Łączniki

1) KRÓTKI OPIS:

1. Łączniki 3/8 – 3/8-1/2 - 120 szt. 2. Łączniki 3/8 – ½ - 20 szt. 3. Łączniki 3/8- 3/8 - 500 szt.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 6 205,-. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpił do postępoania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finasowane ze środków własnych zamawiającgo.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1. Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne – zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 2. Wykonawca winien dołączyć materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu. 3.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, 2.Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; 2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.; 2.3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; 2.4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.; 2.5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2 i 4.2.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.; 2.6.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 2.5; 2.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.; 2.8.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.; 2.9. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.; 2.10. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.; 2.11. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty.; 2.12. Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Sprawozdanie finansowe w części t.j. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.; 2.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.; 3.Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. cena w pakietach I – XX, XXIV. Waga: 70.
2. ocena parametrów technicznych i użytkowych. Waga: 30.
3. cena w pakietach XXI, XXII, XXIII. Waga: 100.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DZP/8977/2008/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 147-197718 z dnia 31.7.2008.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 27.2.2009 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty mozna pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.3.2009 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 2.3.2009 - 12:00.
Miejsce: ZOZ Szpit im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, pok. 5 (wejście J, I ptr.).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania do zamawiającego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

29.1.2009.


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-01-30 10:48)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - SCHEMAT DRENÓW (2009-01-30 10:49)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2009-01-30 10:50)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2009-01-30 10:51)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3-13 (2009-01-30 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY 14 (2009-01-30 10:52)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 15 (2009-01-30 10:53)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 16-24 (2009-01-30 10:54)
 • WZÓR UMOWY (2009-01-30 10:54)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-01-30 10:55)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (2009-02-02 12:52)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-06 09:15)
 • Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-20 13:54)
 • Wyjaśnienia nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2009-02-26 12:26)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach (2009-03-23 12:28)
 • ZP 12 (2009-03-23 12:28)
 • ZP 21 (2009-03-23 12:29)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENA (2009-05-06 10:33)