Dostawa wyposażenia dla Bloku Operacyjnego

28/01/2009    S18    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznań: Urządzenia medyczne

2009/S 18-025412

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Kontakt Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Dział Inwestycji, Do wiadomości Marek Stępa, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618739291. E-mail inwestycje@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618779203.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zakad Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, kancelaria pokój nr 239, PL-61-285 Poznań.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Zakład Opieki Zdrowotnej.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyposażenia dla Bloku Operacyjnego z podziałem na 12 zadań.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań.

Kod NUTS: PL415 .

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Bloku Operacyjnego (zadania 1- 12), jego rozmieszczenie, montaż dla urządzeń wymagających montażu, przeprowadzenie testów sprawności aparatury i urządzeń oraz przeszkolenie personelu w zakresie ich obsługi.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33100000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 70 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: aparat do diatermii chirurgicznej, ssak chirurgiczny
1) KRÓTKI OPIS:
1. aparat do diatermii chirurgicznej szt 2 Generator elektrochirurgiczny Tryb bipolarny (3 efekty) Cięcie monopolarne (3 tryby) Koagulacja monopolarna (3 tryby) 2. ssak chirurgiczny szt. 2 Montowany na szynę modura. Wkłady workowe jednorazowego użytku Pojemność 2000ml Pojemność 3000ml.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: cystoskop diagnostyczny
1) KRÓTKI OPIS:
Cystoskop diagnostyczny szt 1 długości roboczej 305-307 mm.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Aparat do znieczulania ogólnego, resuscytator (zestaw do oddychania), Wózek reanimacyjny, Pompy infuzyjne, Respirator, Bronchofiberoskop
1) KRÓTKI OPIS:
1. Aparat do znieczulania ogólnego -2 szt. zasilanie CA 230 V 50 Hz blat do pisania szuflady na drobne akcesoria - minimum l zewnętrzna lampa oświetlająca blat do pisania uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 2 gniazda) zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej awaryjne zasilanie gazowe z butli (N20, 02) awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut 2 resuscytator (zestaw do oddychania) szt 2 Worek samorozprężalny dla dorosłych do wielokrotnego użytku Objętość worka: resuscytator dla dorosłych min. 1 350 ml 3 Wózek reanimacyjny szt.1 Konstrukcja wózka i szuflady ze stali nierdzewnej Blat i części boczne z tworzywa sztucznego z grupy ABS o wysokiej trwałości Blat z podniesionymi brzegami z trzech stron i uchwytem do prowadzenia wózka 4. Pompy infuzyjne szt 4 Zasilanie AC 230 V 50 Hz Klasa ochronności: Klasa II, typ CF, ochrona przed wilgocią min, IP 22 5. Respirator szt 1 Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu Zasilanie wyłącznie pneumatyczne z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu min. 3,0 – 6,0 bar – dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów 6. Bronchofiberoskop szt 1 Fiberoskop intubacyjny do zastosowań dla dorosłych.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33100000, 33194110.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Aparat RTG jezdny,Aparat usg ,Negatoskop 1 klatkowy,Negatoskop 2 klatkowy
1) KRÓTKI OPIS:
1. Aparat RTG jezdny szt. 1 Generator wysokiej częstotliwości min. 40 kHz Moc min. 5 kW 2. Aparat usg szt 1 Zasilanie sieciowe 220-240V Zasilanie akumulatorowe Pamięć Cine min 1 000 obrazów Wózek do przewożenia aparatu 3. Negatoskop 1 klatkowy szt 1 Pozycja pracy: negatoskop stojący z możliwością powieszenia 4. Negatoskop 2 klatkowy szt 1 Pozycja pracy:negatoskop stojący z możliwością powieszenia.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33111000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Lampa bezcieniowa sufitowa z kamerą i monitorem ,Kolumna anestezjologiczna , Kolumna chirurgiczna,Stół operacyjny
1) KRÓTKI OPIS:
1. Lampa bezcieniowa sufitowa z kamerą i monitorem szt. 1 Dwie czasze : sumaryczne natężenie oświetlenia ≥280 000 lx 2. Kolumna anestezjologiczna szt.1 System podwieszony - ramiona obrotowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. 3. Kolumna chirurgiczna szt.1 System podwieszony - ramiona obrotowe. Płyta stropowa z przyłączami elektrycznymi i gazowymi. 4. Stół operacyjny szt 1 Stół operacyjny z blatem min. 5 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa górna, płyta plecowa dolna, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33167000, 33192230.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 70 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Sprzęt medyczny
1) KRÓTKI OPIS:
Sprzęt medyczny obejmujący między innymi:regał wiszący,stojący na materiały sterylne,szafkę na obuwie chirurgiczne,regał metalowy,stolik narzędziowy,stolik zabiegowy,wózek do transportu chorego,wózek do transportu materiałów poddawanych sterylizacji,stojak do pomp i kroplówek,pojemnik jezdny z wymiennymi workami,pojemnik na zużyte materiały opatrunkowe,blat na wspornikach,kuchenkę mikrofalową,chłodziarkę,lodówko-zamrażarkę.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33190000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Sprzęt medyczny- narzędzia laparoskopowe,Instrumenty medyczne—narzędzia chirurgiczne
1) KRÓTKI OPIS:
1. Sprzęt medyczny- narzędzia laparoskopowe między innymi: igłotrzymacz,nożyczki preparacyjne,kleszczyki,szczypce 2. Instrumenty medyczne—narzędzia chirurgiczne między innymi: igłotrzymacz, nożyczki preparacyjne, kleszczyki, szczypce kostne, hak operacyjny.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33162200.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Meble i sprzęt gospodarczy
1) KRÓTKI OPIS:
Meble i sprzęt gospodarczy obejmujące między innymi: lada prosta, kontener mobilny, szafa aktowa, fotel obrotowy, biurko, stolik okrągły, szafa średnia, wysoka, otwarta, fotel wypoczynkowy, kanapo-tapczan, ława, stół, sofa narożnikowa, aneks kuchenny.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

39130000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Sprzęt jednorazowy
1) KRÓTKI OPIS:
Sprzęt jednorazowy obejmujący:Zestaw do ablacji z serwetą wyposażoną w okrycie pulpitu pomiarowego, Zestaw brzuszno-kroczowy, Zestaw do zabiegów na kończynie, Zestaw Podstawowy, Zestaw pionowy izolacyjny, Fartuch chirurgiczny sterylny, Fartuch urologiczny sterylny, Ubranie chirurgiczne.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33141000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Sprzęt wielorazowego użytku
1) KRÓTKI OPIS:
Sprzęt wielorazowego użytku obejmujący:Wózek do przechowywania i transportu brudnej bielizny, Wózek zabiegowy, Fartuch XXL RTG, Osłona na tarczycę, szafki ubraniowe metalowe 2-drzwiowe, Wózek do mycia i dezynfekcji z wyposażeniem,Szafa termostatyczna do przechowywania płynów infuzyjnych.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33190000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Sprzęt ogólnego przeznaczenia
1) KRÓTKI OPIS:
Sprzęt ogólnego przeznaczenia obejmujący:kontener aluminiowy z wyposażeniem do sterylizacji parowej, przechowywania, transportu i sterylnej prezentacji przedmiotów medycznych, Podest operacyjny, Taboret, Worki materiałowe do przewozu bielizny.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33190000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 12 NAZWA: Bielizna operacyjna
1) KRÓTKI OPIS:
Bielizna operacyjna obejmująca:Ubranie operacyjne, Fartuch chirurgiczny wielorazowego użytku przeznaczony na operacje wysokiego ryzyka, fartuch chirurgiczny wielorazowego użytku przeznaczony na operacje standardowego ryzyka, Buty medyczne.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33199000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 65 600 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00 /100) dla oferty całkowitej. Wadium dla poszczególnych zadań przedstawia się następująco: Dla Zadania Nr 1 – 3000,00 PLN (słownie trzy tysiące złotych) Dla Zadania nr 2 - 500,00 PLN ( słownie pięćset złotych) Dla Zadania Nr 3 – 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) Dla Zadania Nr 4 – 20 000,00 PLN (słownie dwadzieścia tysięcy złotych) Dla Zadania Nr 5 – 11 000,00 PLN (słownie jedenaście tysięcy złotych) Dla Zadania Nr 6 – 2 500,00 PLN (słownie dwa tysiące pięćset złotych) Dla Zadania Nr 7 – 4 500,00 PLN (słownie cztery tysiące pięćset złotych Dla Zadania Nr 8– 700,00 PLN (słownie siedemset złotych) Dla Zadania Nr 9 – 1 200,00 PLN (słownie tysiąc dwieście złotych) Dla Zadania Nr 10 – 1 400,00 PLN (słownie tysiąc czterysta złotych) Dla Zadania Nr 11 – 400,00 PLN (słownie czterysta złotych) Dla Zadania Nr 12 – 400,00 PLN (słownie czterysta złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Należność za wykonanie dostawy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, montażu i przeprowadzenie testu sprawności przedmiotu zamówienia*. Powyższe zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Protokół ten warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury. * dotyczy wybranego ZADANIA.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2.aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. oświadczenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. udokumentują to w następującym zakresie: którykolwiek z dokumentów wymienionych w § 1 ust 3 pkt. 1-3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.5.2006r (Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późniejszymi zmianami) w sprawie rodzaju dokumentów ,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w wysokości min. Sprawozdanie finansowe / wysokość posiadanych środków / zdolność kredytowa / suma ubezpieczenia OC Dla zadania 1- 40 000,00 PLN Dla zadania 2- 10 000,00 PLN Dla zadania 3- 300 000,00 PLN Dla zadania 4- 365 000,00 PLN Dla zadania 5- 150 000,00 PLN Dla zadania 6- 10 000,00 PLN Dla zadania 7- 50 000,00 PLN Dla zadania 8- 10 000,00 PLN Dla zadania 9- 10 000,00 PLN Dla zadania 10- 10 000,00 PLN Dla zadania 11- 5 000,00 PLN Dla zadania 12- 5 000,00 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia – tj. udokumentują wykonanie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia dla danego zadania, na które Wykonawca składa ofertę i co najmniej o wartości podanej poniżej dla danego zadania ( dostawa zrealizowana w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) Numer i nazwa zadania Rodzaj dostawy Wartość dostawy Zadanie nr 1 1. aparat do diatermii chirurgicznej 2. ssak chirurgiczny 40 000,00 PLN w zakresie diatermii chirurgicznej Zadanie nr 2 1. cystoskop diagnostyczny 10 000,00 PLN w zakresie cystoskopów Zadanie nr 3 1. Aparat do znieczulania ogólnego 2 resuscytator (zestaw do oddychania) 3 Wózek reanimacyjny 4. Pompy infuzyjne 5.Respirator 6. Bronchofiberoskop 300 000,00 PLN w zakresie co najmniej 3 rodzajów z 6 wymienionych w zał. 6.3 SIWZ Zadanie nr 4 1. Aparat RTG jezdny 2. Aparat usg 3. Negatoskop 1 klatkowy 4. Negatoskop 2 klatkowy 365 000,00 PLN w zakresie co najmniej pkt.. 1 i 2 zał. 6.4 SIWZ Zadanie nr 5 1. Lampa bezcieniowa sufitowa z kamerą i monitorem 2. Kolumna anestezjologiczna 3. Kolumna chirurgiczna 4. Stół operacyjny 150 000,00 PLN w zakresie co najmniej 3 rodzajów z 4 wymienionych w zał. 6.5 SIWZ Zadanie nr 6 1. Sprzęt medyczny 10 000,00 PLN w zakresie co najmniej 5 rodzajów z 19 wymienionych w zał. 6.6 SIWZ Zadanie nr 7 1. Sprzęt medyczny-narzędzia laparoskopowe 2. Instrumenty medyczne—narzędzia chirurgiczne 50 000,00 PLN w zakresie narzędzi laparoskopowych i chirurgicznych Zadanie nr 8 1. Meble i sprzęt gospodarczy 10 000,00 PLN w zakresie mebli do pomieszczeń szpitalnych Zadanie nr 9 1. Sprzęt jednorazowy- rodzaje jak w zał. 6.9 SIWZ 10 000,00 PLN w zakresie co najmniej 3 rodzajów z 8 wymienionych w zał. 6.9 SIWZ Zadanie nr 10 1. Sprzęt wielorazowego użytku- rodzaje jak w zał. 6.10 SIWZ 10 000,00 PLN w zakresie co najmniej 2 rodzajów z 7 wymienionych w zał. 6.10 SIWZ Zadanie nr 11 1. Sprzęt ogólnego przeznaczenia- rodzaje jak w zał. 6.11 SIWZ 5000,00 PLN w zakresie co najmniej 2 rodzajów z 4 wymienionych w zał. 6.11 SIWZ Zadanie nr 12 Bielizna operacyjna- rodzaje jak w zał. 6.12 SIWZ 5 000,00 PLN w zakresie co najmniej 1 rodzaju z 4 wymienionych w zał. 6.12 SIWZ.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DI-381023/2008.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 19,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Płatność dotyczy tylko SIWZ w wersji papierowej, płatność w formie gotówki, przelewu.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
9.3.2009 - 09:30.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 9.3.2009 - 10:00.
Miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, sala seminaryjna nr 203, budynek D, II piętro.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Christiana Szucha 2/4, PL-00-528 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Jana Christiana Szucha 2/4, PL-00-528 Warszawa.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
27.1.2009.

ZAŁĄCZNIKI

 • SIWZ (2009-01-28 12:00)
 • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (2009-01-28 12:01)
 • Załcznik nr 2 Formularz cenowy (2009-01-28 12:02)
 • Zaącznik nr3 Projekt umowy (2009-01-28 12:03)
 • Załcznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (2009-01-28 12:04)
 • Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw (2009-01-28 12:04)
 • Opis przedmiotu zamówienia Zalącznik nr 6. 1-Zadanie nr 1 (2009-01-28 12:06)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 6.2 -Zadanie nr 2 (2009-01-28 12:07)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 6.3-Zadanie nr 3 (2009-01-28 12:12)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6.4-Zadanie nr 4 (2009-01-28 12:13)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6.5-Zadanie nr 5 (2009-01-28 12:15)
 • Opis przedmiotu zamówienia Zalącznik nr 6.6 - Zadanie nr 6 (2009-01-28 12:16)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 6.7-Zadanie nr 7 (2009-01-28 12:17)
 • Opis przedmiotu zamówienia Zalcznik 6.8-Zadanie nr 8 (2009-01-28 12:17)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 6.9-Zadanie nr 9 (2009-01-28 12:18)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6.10-Zadanie nr 10 (2009-01-28 12:19)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 6.11-Zadanie nr 11 (2009-01-28 12:20)
 • Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6.12-Zadanie nr 12 (2009-01-28 12:22)
 • Pytania i odpowiedzi 02.02.2009r (2009-02-03 10:09)
 • Pytania i odpowiedzi 06.02.2009r (2009-02-06 11:04)
 • Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 13.02.2009-strona internetowa (2009-02-13 10:09)
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji,informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowaniez dnia 13.02.2009 (2009-02-13 10:12)
 • Informacje dodatkowe 2009/S 32-045889 (2009-02-18 12:07)
 • Pytania i odpowiedzi 18.02.2009r-strona internetowa (2009-02-19 10:52)
 • Pytania i odpowiedzi 23.02.2009r-strona internetowa (2009-02-24 09:51)
 • Pytania i odpowiedzi 03.03.2009r-strona internetowa (2009-03-04 08:17)
 • Pytania i odpowiedzi 05.03.2009r-strona internetowa (2009-03-05 11:17)
 • Tablica ogłoszeń -informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc 31.03.09 (2009-04-01 13:10)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-07-24 14:29)