Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.Poznań: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 10572 - 2009; data zamieszczenia: 28.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników , materiałów eksploatacyjnych, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych. a/ 1/ Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych, w ilościach niezbędnych na 20.000 oznaczeń rocznie, z uwzględnieniem zużycia odczynników podczas kalibracji oraz zwiększonego zużycia odczynników w przypadku ewentualnej awarii aparatu. b/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę automatycznego analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii, wykonywanych z krwi pełnej. b/ 2/ Zakres badań analizatora parametrów krytycznych: Wymagany: - równowaga kwasowo-zasadowa - elektrolity (min. Na,K,Ca,Cl) - hemoglobina całkowita mierzona - hematokryt - saturacja - glukoza - mleczany Pożądany: - bilirubina - mocznik.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym przetargu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 przedmiotowej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); z zastrzeżeniem pkt 4.5. SIWZ . Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty...

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7.Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6. PKT4.3 w SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ: 4.3.1 w siwz: Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli, surowic kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz analizatora, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji. tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego UWAGA! Na każdym dokumencie należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, jakiej pozycji zamawianego asortymentu dotyczy ten dokument. 4.3.2 w SIWZ:Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie. 4.3.3 w SIWZ: Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim , opisujące szczegółowo właściwości oferowanych ; zestawów odczynnikowych jak i analizatora...

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·                  1 - Cena - 50

·                  2 - Cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 30

·                  3 - Ocena zakresu wykonywanych badań - 10

·                  4 - ocnea techniczna analizatora - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziby zamawiajacego - osobiście, lub pobierając bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego o adresie podanym powyżej..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, ul.Szkolna 8/12, pok.nr 10 - Kancelaria..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ (2009-01-28 11:08)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-01-28 11:09)
  • WZÓR UMOWY (2009-01-28 11:09)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2009-01-28 11:10)
  • Wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-01-28 11:10)
  • 10. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ PAR KRYT. (2009-01-30 13:29)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJK.OFERTY (2009-02-13 13:30)
  • ZP_12 (2009-02-13 13:30)
  • ZP-21 (2009-02-13 13:30)
  • 20. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-03-13 08:24)