Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B

 

 Poznań: Dostawa leków stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B
Numer ogłoszenia: 8892 - 2009; data zamieszczenia: 26.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są leki stosowane w programie terapeutycznym leczenia przewlekłego wzw typu B w oporności na Lamiwudynę, tj. leki Baraclude i Hepsera, z których każdy stanowi odrębną część zamówienia (pakiet).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań - Dział Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-01-26 11:57)
  • Formularz oferty cenowej (2009-01-26 11:58)
  • Wzór umowy (2009-01-26 11:58)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-01-26 11:59)
  • Sprostowanie treści specyfikacji istotnych warunkówq zamówienia (2009-01-27 13:38)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach (2009-02-06 13:50)
  • ZP-12 (2009-02-06 13:50)
  • ZP_21_ (2009-02-06 13:51)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-02-19 11:37)