Przetarg nieograniczony na dostawę klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 Poznań: Dostawa klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 8570 - 2009; data zamieszczenia: 26.01.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawę klipsów do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w następujących ilościach: 1.klipsy naczyniowe małe (100) - 19.002 szt. 2.klipsy naczyniowe średnie (200) - 19.002 szt. 3.klipsy naczyniowe małe - duże (300) - 8.604 szt. 4.klipsy naczyniowe duże (400) - 2.400 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Dział Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-01-26 07:52)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-01-26 07:53)
  • Wzór umowy (2009-01-26 07:53)
  • Wzór zaświadczenia informacji zawartych w ofercie (2009-01-26 07:54)
  • Wyjaśnienia nr 1 (2009-01-29 11:17)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzstniejszej oferty (2009-02-16 11:39)
  • ZP 12 Zbiorcze zastawienie ofert złożonych do postępowania (2009-02-16 11:40)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2009-02-16 11:40)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PORTAL BZP 113168-09 z 21-04-09 2 (2009-04-21 08:59)