Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na Pracownię Cytostatyków w Aptece szpitalnej ZOZ POoznań - Stare Miasto przy ul. Szkolnej 8/12

 

 

Poznań: Adaptacja pomieszczeń na Pracownię Cytostatyków w Aptece ZOZ Poznań - Stare Miasto przy ul. Szkolnej 8/12
Numer ogłoszenia: 24013 - 2009; data zamieszczenia: 21.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja pomieszczeń na Pracownię Cytostatyków w Aptece ZOZ Poznań - Stare Miasto przy ul. Szkolnej 8/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi adaptacja pomieszczeń w Aptece szpitalnej na Pracownię Cytostatyków, obejmująca następujące zadania: 1) roboty budowlane, 2) prace elektroinstalacyjne, pomiarowe oraz wodno - kanalizacyjne, 3) wykonanie wentylacji mechanicznej 4) wykonanie zmian w dokumentacji projektowej przy ewentualnym odstępstwie od projektu przy robotach montażowych komory laminarnej w pomieszczeniu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań, wejście J I ptr. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego - w jego siedzibie, wejście J, I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-01-22 08:45)
  • Fromularz ofertowy (2009-01-22 08:46)
  • Kosztorys ślepy na roboty budowlane (2009-01-22 08:46)
  • Kosztorys ślepy na roboty elektroinstalacyjne, pomiarowe oraz wod. kan (2009-01-22 08:47)
  • Kosztorys ślepy na wykonanie wentylacji mechacznicznej (2009-01-22 08:47)
  • Wzór umowy (2009-01-22 08:47)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-01-22 08:48)
  • Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert (2009-02-06 15:05)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2009-02-07 11:00)
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przed terminem składania ofert (2009-03-06 08:27)