OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot. przetargu nieograniczonego na dostawe leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu)

Numer ogłoszenia: 10825 - 2009; data zamieszczenia: 09.01.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4483 - 2009 data 06.01.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax. 061 858-56-23.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. nr 10 - Kancelaria..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. nr 10 - Kancelaria. UWAGA ! Automatycznie zmienia sie termin otwarcia ofert podany w SIWZ na dzień 15.01.2009 godzina 11:00.