Przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na dostawe leków z lekospisu szpitalnego dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: DOSTAWA LEKÓW Z LEKOSPISU SZPITALNEGO dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 4483 - 2009; data zamieszczenia: 06.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA LEKÓW Z LEKOSPISU SZPITALNEGO dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków z lekospisu szpitalnego. Oferowane leki winny być zarejestrowane - wpisane do rejestru Środków Farmaceutycznych. Leki będące przedmiotem zamówienia, ich postać i wymagane dawki oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały poniżej .Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): Pakiet 1: 1. Adrenalinum inj. 0,001g/ml x 10 amp. - 400 opakowań. 2. Ascofer 200 mg x 50 tabl. - 35 op. 3. Buscolysin 20 mg/1 ml x 10 amp. - 20 op. 4. Buvasodil 300 mg x 20 tabl. - 10 op. 5. Calcium 300 mg x 10 tabl. - 70 op. 6. Calcium Resonium subst. 300 g - 2 op. 7. Depo Medrol inj. 0,04g/1 ml x 1 fiol. - 20 op. 8. Dicortineff maść do oczu 3 g - 20 op 9. Espumisan 100 mg x 100 kaps. - 80 op. 10. Hemorol supp. X 12 - 10 op. 11. Memotropil 1,2 g x 60 tabl. - 50 op. 12. Neomycinum 0,25 x 16 tabl. - 50 op. 13. Polocard 75 mg x 50 tabl. - 150 op. 14. Polstygmina 0,5 mg/ml x 10 amp. - 100 op. 15. Thyrozol 10 mg x 50 tabl. - 10 op. Pakiet 2: 1. Afobam 0,5 x 30 tabl. - 10 op. 2. Atrovent N 20 mcg aer. - 5 op. 3. Diprophos 0,007/ml x 5 amp. - 100 op. 4. Fibrolan maść 25 g - 50 op. 5. Hepatil 150 mg x 40 tabl. - 30 op 6. Isoptin 5 mg/2 ml x 5 amp. - 30 op. 7. Klacid 500 mg x 1 fiol. - 50 szt. 8. Lorafen 2,5 mg x 25 tabl. - 10 op. 9. Levonor 4 mg/4 ml x 5 amp. - 300 op. Pakiet 3: 1. Bactroban 20 mg/g 15 g - 5 op. 2. Bactroban 2% maść do nosa 3 g - 5 op. 3. Geralen 20 mg x 50 kaps. - 12 op. Pakiet 4: 1. Cipronex 0,5 x 10 tabl. - 170 op. 2. Cipronex 200 mg/100 ml roztw. do infuzji - 300 szt. 3. Erytromycyn 0,3 x 10 fiol. - 15 op. 4. Talar 500 mg x 14 tabl. - 10 op. Pakiet 5: 1. Tygacil 10 mg/ml f. 5 ml. - 10 op. Pakiet 6: 1. Klimicin 300 mg/2 ml x 5 amp. - 100 op. Pakiet 7: 1. Netromycyna 0,2/2ml x 1 fiol. - 300 szt. 2. Helicid 40 mg x 5 fiol. - 200 szt. 3. Noxafil 40 mg/ml zaw. - 10 szt. Pakiet 8: 1. Alkeran 0,002 x 25 tabl. - 15 op. 2. Imuran 25 mg x 100 tabl. - 5 op. 3. Leukeran 2 mg x 25 tabl. - 5 op. 4. Timentin 3,2 g fiol. - 100 szt. Pakiet 9: 1. Cordarone 0,15/3 ml x 6 amp. - 400 op. 2. Cordarone 200 mg x 30 tabl. - 40 op. 3. No-Spa 40 mg x 20 tabl. - 30 op. 4. Plavix 75 mg x 28 tabl. - 100 op. 5. Plavix 300 mg x 30 tabl. - 20 op. 6. Targocid inj. 400 mg x 1 fiol. - 20 op. Pakiet 10: 1. Adriblastyna 0,05 inj. X 1 fiol. - 200 op. 2. Esmeron 50 mg x 12 amp. - 90 op. 3. Maxipime 2,0 fiol. - 100 szt. 4. Propofol 1% inj. 10 mg/ml x 5 amp. - 200 op. 5. Salazopiryn EN 500 mg x 100 tabl. - 20 op. 6. Solu-Medrol 0,04/l ml x 1 fiol. - 20 op. Pakiet 11: 1. Tienam i.v. 0,5 fiol. - 500 szt. Pakiet 12: 1. Perfalgan fl. 10 mg/100 ml x 12 szt. - 200 op. Pakiet 13: 1. Durogesic 25 mcg/h x 5 szt. - 5 op. 2. Durogesic 50 mcg/h x 5 szt. - 15 op. Pakiet 14: 1. Antytoksyna botulinowa: Typ A 10 000 j.m x 5 fiol - 4 op. Typ B 5 000 j.m x 5 fiol. - 4 op. Typ E 10 000 j.m x 5 fiol. - 4 op. Pakiet 15: 1. Penicylina cyst. 5 mln x 1 fiol. - 900 szt. 2. Penicylina cyst, 3 mln. X 1 fiol. - 500 szt. Pakiet 16: 1. Amantix 200 mg/500 ml x 10 but. - 15 op. 2. Antithrombina III 500 j/10 ml - 30 szt. Pakiet 17: 1. Adenocor 6 mg/2 ml x 6 amp. - 5 op. 2. Cavinton 5 mg x 50 tabl. - 15 op. 3. Donepex 5 mg x 28 tabl. - 5 op. 4. Exelon 1,5 mg x 28 kaps. - 20 op. 5. Neurontin 100 mg x 100 tabl. - 2 op. 6. Zalasta 5 mg x 28 tabl. - 5 op. Pakiet 18: 1. Colistin 1 mln. J.m. fiolki - 500 szt. Pakiet 19: 1. Neorecormon 30000 j.m.inj. - 15 op. Pakiet 20: 1. Sevorane płyn 250 ml ( Sevofluran - domieszką wody od 0,03% do 0,1%, 250 ml, w butelce PEN do parowników będących na wyposażeniu szpitala) - w ilości 50 op. Pakiet 21: 1. Propofol Lipuro 2% 50 ml - 120 but. Pakiet 22: 1. Effox long 50 mg x 30 tabl. - 100 op. 2. Effox long 75 mg x 30 tabl. - 10 op. Pakiet 23: 1. Doxycyclinum roztwór do infuzji 20 mg/ml 5 ml x 10 amp. - 100 op..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: w przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, -posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5. SIWZ. Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. 3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 3,składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4. 6.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 7. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 8. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 9. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWz oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 7. PKT 4.3 SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt.1.2 SIWZ : 4.3.1 w siwz: Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego. 4.3.2 w siwz: W przypadku złożenia oferty równoważnej, (na lek równoważny ) należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. SIWZ( z zaznaczeniem pozycji i pakietu którego dotyczą)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań ( Sekcja Zam.Publ.) www.szpital - strusia.poznan.pl e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego pok. nr 10 - Kancelaria.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia (2009-01-06 12:44)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-01-06 12:44)
 • WZÓR UMOWY (2009-01-06 12:44)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2009-01-06 12:45)
 • wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-01-06 12:45)
 • 10. WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 1 (2009-01-09 14:33)
 • 11. FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANACH (2009-01-09 14:33)
 • 12. OGŁOSZENIE O ZAMIANIE OGŁOSZENIA (2009-01-09 14:34)
 • ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ NR 2 (2009-01-12 12:25)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 (2009-01-12 12:25)
 • 28. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-01-30 13:30)
 • 21. ZP_12 (2009-01-30 13:30)
 • 24. ZP-21 (2009-01-30 13:30)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-03-13 12:57)