ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO DLA POTRZEB LABORATORIUM ANALITYCZNEGO SZPITALA IM.J.STRUSIA W POZNANIU

 

 

 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

                 POZNAŃ - STARE MIASTO

SZPITAL IM. JÓZEFA STRUSIA

                         ul. SZKOLNA 8/12,       61-833 Poznań

skr. pocztowa 279

 

( dyrektor: (61) 852-52-40

( fax.         (61) 852-52-40

( centrala:  (61) 85-85-600

( Izba Przyjęć    85-29-300

 

 

                                                 NIP 778-13-50-016                                REGON 000306331

 

                                                 www.szpital-strusia.poznan.pl      e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl             

 

                                                                      Sekcja Zamówień Publicznych tel/fax; 061/ 85 85 623

Zmiana treści SIWZ biochemia 08                                                                            Poznań, dnia 06.01.2009r.

 

ZP/7864/2008

Z a w i a d o m i e n i e

o zmianie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą

analizatora  biochemicznego

dla potrzeb

 Laboratorium Analitycznego Szpitala im. Strusia w Poznaniu

 

 

              Uprzejmie informuję, że w wymienionej w tytule , Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia w pkt.1.1 ppkt b/ 1/ parametry analizatora pkt.1 oraz w formularzu ofertowym  w cześci B , poz. 1  , zamawiający popełnił błąd wpisując ;

 

 Wydajność analizatora min. 300 oznaczeń biochemicznych/godzinę z modułem ISE” ,

 

winno być :

 

„Wydajność analizatora min. 300 oznaczeń biochemicznych/godzinę bez modułu ISE”.

 

W związku z tym zamawiający dokonuje zmiany treści przedmiotowej SIWZ  zgodnie  z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 171/2008 poz .1058 z późn.zmian.).

W wyniku dokonania powyższej zmiany w treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert o godzinę tj:

termin składania ofert: 13.01.2009r. do godz. 10:00

termin otwarcia ofert: 13.01.2009r. o godz. 12:00

 

Dokonana zmiana zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego /www.szpital-strusia.poznan.pl/ w dniu 06.01.2009r. wraz ze zmienioną treścią SIWZ oraz formularzem ofertowym.

W związku z tym uprzejmie proszę zainteresowanych wykonawców o uwzględnienie  wprowadzonych zmian.

 

                     Z   poważaniem

       Z-ca Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej

     Poznań – Stare Miasto ds. Opieki Zdrowotnej

    /-/ dr n.med  Aleksandra Kurnatowska -Siuda

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SIWZ po zmianie (2009-01-06 11:54)
  • 6. FORMULARZ OFERTOWY po zmianie (2009-01-06 11:54)