Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

Poznań: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 2763 - 2009; data zamieszczenia: 05.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu    zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a/ 1/ Dostawa odczynników biochemicznych : 1. Amylaza - 4 000 oznaczeń 2. ALT /kinetyczna wg IFCC,bufor TRIS - 13 000 oznaczeń 3. AST /kinetyczna wg IFCC,bufor TRIS - 11 000 oznaczeń 4. Białko całkowite / z odcz.biuretowym/ - 4 500 oznaczeń 5. Albuminy /zieleń bromokrezolowa BCG/ - 1 000 oznaczeń 6. Lipaza kolorymetryczna - 1 000 oznaczeń 7. Bilirubina całkowita - 8 000 oznaczeń 8. Bilirubina bezpośrednia - 2 000 oznaczeń 9. Cholesterol całkowity - 10 000 oznaczeń 10. Cholesterol frakcji HDL/bezpośrednia/ - 6 000 oznaczeń 11.CK-MB - 3 000 oznaczeń 12.CPK - 7 000 oznaczeń 13.Fosfataza alkaliczna ALP/bufor AMP - 3 000 oznaczeń 14.Fosfor nieorganiczny - 3 000 oznaczeń 15.Glukoza - 15 000 oznaczeń 16.GGTP - 4 000 oznaczeń 17.Kreatynina - 11 500 oznaczeń 18.Kwas moczowy - 5 000 oznaczeń 19.LDH kier..reakcji P-L - 6 500 oznaczeń 20.Mocznik - 13 000 oznaczeń 21.Magnez - 2 500 oznaczeń 22.Triglicerydy - 6 000 oznaczeń 23.Żelazo - 4 000 oznaczeń 24.Zdoloność wiązania żelaza - 1 000 oznaczeń 25.Immunoglobuliny A/ immunoturbidymetryczna - 1 000 oznaczeń 26.Immunoglobuliny G j.w. - 1 000 oznaczeń 27.Immunoglobuliny M j.w - 1 000 oznaczeń 28.CRP - 8 000 oznaczeń 29.CRP HS (ultraczułe) - 1 000 oznaczeń 30..Sód, Potas,Chlorki - 30 000 oznaczeń 31. Amoniak - 300 oznaczeń 32. ASO - 1 000 oznaczeń 2/ dostawa kalibratorów i surowic kontrolnych, w zakresie i ilościach odpowiadających ilościom dla wykonywanych oznaczeń. 3/ dostawa materiałów eksploatacyjnych( w tym naczynka na próbki badane) niezbędnych do pracy analizatora i wykonywania wyżej wymienionych oznaczeń. b/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora biochemicznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji listotnych warunków zamówienia ub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); z zastrzeżeniem pkt 4.5.siwz. Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.2 i 4.3 siwz, spowoduje odrzucenie oferty..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 siwz wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2/Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3/Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4/ Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7/Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 siwz oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6. Pkt. 4.3 w SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 4.3.1 w SIWZ : Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych oraz analizatora, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 w specyfikacji. tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 4.3.2 w SIWZ: Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie. 4.3.3 w SIWZ: Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim , opisujące szczegółowo właściwości oferowanych ; zestawów odczynnikowych jak i analizatora..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 60

·                  2 - cena dzierżawy analizatora miesięcznie - 20

·                  3 - ocena techniczna analizatora - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba: ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań Sekcja Zamówień Publicznych, pobierając ze strony internetowej: www.szpital-strusia.poznan.pl, adres e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2009 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-01-05 14:10)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-01-05 14:11)
 • WZÓR UMOWY (2009-01-05 14:12)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2009-01-05 14:13)
 • Wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-01-05 14:13)
 • ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ (2009-01-06 11:55)
 • SIWZ po zmianie (2009-01-06 12:00)
 • 6. FORMULARZ OFERTOWY po zmianie (2009-01-06 12:00)
 • WYJ.AŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (2009-01-08 13:16)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJK.OFERTY (2009-01-14 09:07)
 • ZP_12 (2009-01-14 09:10)
 • ZP-21 (2009-01-14 09:10)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-01-27 10:33)