Przetarg nieograniczonyna dostawę worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im . J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczonyna dostawę worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im . J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 379643 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczonyna dostawę worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im . J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa worków na odpady i rękawic różnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala im . J. Strusia w Poznaniu i został on podzielony na 4 pakiety..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.93.00.00-7, 18.14.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Srekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Worki na odpady i rękawice z folii polietylenowej różnego przeznaczenia.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rękawice gospodarcze.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rękawice malarskie typu wampirki.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rękawice robocze.

 

                                                                      


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-12-29 10:07)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-12-29 10:07)
 • WZÓR UMOWY (2008-12-29 10:08)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-29 10:09)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (2009-01-05 08:53)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2009-01-05 08:55)
 • Formularz ofertowy do wyjaśnień nr 1 (2009-01-05 08:58)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2009-01-15 11:33)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2009-01-15 11:34)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2009-01-15 11:35)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-02-13 11:32)