Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierzawą analizatora koagulologicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 379639 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych dla potrezb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa : odczynników do badań koagulologicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań koagulologicznych. 1/ Dostawa odczynników : 1. odczynnik do oznaczania czasu PT w oparciu o rekombinowaną tromboplastynę- na 14 000 oznaczeń w ilości 20 op. 2. odczynnik do oznaczania APTT - ciekły na 21.500 oznaczeń, w ilości 30 op. 3. odczynnik do oznaczania ATIII - ciekły z możliwością zamrażania na ok. 1.400 oznaczeń, w ilości 24 op. 2/ Dostawa kalibratorów i materiały kontrolne : 1. Calibration plasma na 10.000 oznaczeń, w ilości 4 op. 2. Normal Control ASSAYED (na ilość badań kontrolnych) , w ilości 8 op. 3. Low Abnormal Control ASSAYED (na ilość badań kontrolnych), w ilości 1 op. 4. High Abnormal control ASSAYED (na ilość badań kontrolnych), w ilości 2 op. 3/ Dostawa materiałów eksploatacyjnych : 1. Factor diluent, na 30.000 oznaczeń, w ilości 4 op. 2. Emulsja referencyjna, 4 szt/op, w ilości 22 op. 3. Clean A, na 40.000 oznaczeń, w ilości 1 op. 4. Clean B, na 40.000 oznaczeń, w ilości 1 op. 5. Papier , na 3.000 ozbaczeń, w ilości 15 op. 6. Cups 1000 szt, w ilości 1 op. 7. Rotory, 100szt/op, w ilości 20 op. b/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora do badań koagulologicznych:.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji listotnych warunków zamówienia ub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); z zastrzeżeniem pkt 4.5. SIWZ . Nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.2 i 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6. 4.3 SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1 ( pkt. 4.3.1 w SIWZ) - Odpowiedni dokument potwierdzający dopuszczenie oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów eksploatacyjnych oraz analizatora, do obrotu medycznego i używania, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, określonymi w pkt. 1.2 specyfikacji. tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego UWAGA! Na każdym dokumencie należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, jakiej pozycji zamawianego asortymentu dotyczy ten dokument. 2. (pkt 4.3.2 w SIWZ) - Odpowiednie karty charakterystyki substancji szkodliwych ( 16 - sto punktowa) wystawione dla każdego preparatu (odczynnika) odrębnie. 3. (pkt. 4.3.3 w SIWZ)- Katalogi (materiały informacyjne) w języku polskim , opisujące szczegółowo właściwości oferowanych ; zestawów odczynnikowych jak i analizatora.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 60

·                  2 - cena dzierżawy analizatora mies. - 20

·                  3 - ocena techniczna analizatora - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań ( Sekcja Zam.Publ.) www.szpital - strusia.poznan.pl e-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2009 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im .J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań pok. 10 - (wejście J).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • SPECYFIKACJA ISTOTYNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2008-12-29 09:45)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-12-29 09:45)
  • WZÓR UMOWY (2008-12-29 09:45)
  • WZÓR OŚWIADCZENIA Z ART. 22 ust. 1 i ART. 24 ust. 1 i 2 (2008-12-29 09:46)
  • Wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-29 09:46)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJK.OFERTY (2009-01-14 09:06)
  • ZP_12 (2009-01-14 09:06)
  • ZP-21 (2009-01-14 09:07)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-02-10 08:31)