Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. pkt.7 ust. Pzp - na dostawe odczynników wraz z dzierzawą analizatora parametrów krytycznych - zamówienie uzupełniające (20%) do umowy nr 173/2007

Poznań: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii szpitala im. J.Strusia w Poznaniu ( ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE - 20% zamówienia podstawowego - w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 7 ust. PZP)
Numer ogłoszenia: 379363 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników wraz z dzierzawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii szpitala im. J.Strusia w Poznaniu ( ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE - 20% zamówienia podstawowego - w trybie z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 7 ust. PZP).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierzawą analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii szpitala im. J.Strusia w Poznaniu. W związku z kończącym się terminem obowiązywania umowy nr 173/2007, zawartej w dniu 10.12.2007r. , która obowiązywała do 30.11.2008. niezbędne było udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia odczynników i sprzętu do czasu wszczęcia nowej procedury przetargowej na rok 2009. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1770870 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SP.Z o.o., ul.Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 17.415,89

·                  Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.