Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej ZOZ Poznan - Stare MiastoPoznań: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 256654 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zakladu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto. Ubezpieczenie obejmuje: a) usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4 b) usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7 c) usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV 66515000-3 d) usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0 e) usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - kod CPV 66512100-3 f) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV 66514110-0 dla lokalizacji przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.52.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - posiadają wymagane polskim prawem uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.4 SIWZ. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Zezwolenie Komisji Nadzoru Finan¬sowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Mini¬stra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), lub dokumenty równorzędne wystawione w kraju Unii Europejskiej, w którym wykonawca zagraniczny ma siedzibę. - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. ływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·             1 - Cena - 80

·             2 - Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego w jego siedzibie (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-12-08 16:17)
  • Formularz ofertowy (2008-12-08 16:17)
  • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego (2008-12-08 16:18)
  • Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (2008-12-08 16:18)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-08 16:19)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-12-19 10:14)
  • ZP - 12 (2008-12-19 10:15)
  • ZP - 21 (2008-12-19 10:16)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-01-09 14:14)