PRZETARG NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW I NIECZYSTOŚCI O CHARAKTERZE KOMUNALNYM dla potrzeb ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAŃ - STARE MIASTO

 

Poznań: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW I NIECZYSTOŚCI O CHARAKTERZE KOMUNALNYM dla potrzeb ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAŃ - STARE MIASTO
Numer ogłoszenia: 256494 - 2008; data zamieszczenia: 08.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW I NIECZYSTOŚCI O CHARAKTERZE KOMUNALNYM dla potrzeb ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ POZNAŃ - STARE MIASTO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru , transportu i składowania odpadów i nieczystości medycznych pozostałych nie posiadających właściwości niebezpiecznych tzw. odpadów o charakterze komunalnym , pochodzących z niżej wymienionych jednostek organizacyjnych administrowanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto na najbliższe składowisko , w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r. oraz o określonej częstotliwości ich wywozu. I tak: a/Szpital im. J.Strusia , ul.Szkolna 8/12:8 szt pojemników typu PA 1100 ( 6 x w tygodniu - od poniedz. do soboty) b/Oddział Chorób Zakaźnych , ul. Wincentego 2: 2 szt pojemników typu PA 1100 ( 2 x w tygodniu) c/Oddział Reumatologii, ul. Winogrady 144:1 pojemnik typu PA 1100 (1 x na dwa tygodnie) d/Kontenery typu KP- 8, do wywozów poremontowych - zamawiane w miarę potrzeb zamawiającego , po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, 3.posiadają wydane przez właściwe organy aktualne zezwolenia i zaświadczenia, tj: a/ zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z obszaru województwa wielkopolskiego b/ zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych z obszaru województwa wielkopolskiego c/ posiadają specjalistyczny transport przystosowany do przewozu odpadów i nieczystości komunalnych 4.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (tj. w zakresie wywozu i składowania odpadów) i wartością niniejszemu zamówieniu, jeśli przedłożą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji listotnych warunków zamówienia ub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); z zastrzeżeniem pkt 4.4 SIWZ.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych. 7.Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6 oraz od 9 - 11 - odpowiednio do zakresu wykonywanych czynności. 9.Zezwolenie (Decyzja) właściwego organu, o wyrażeniu zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach). 10.Zezwolenie (Decyzja) właściwego organu o wyrażeniu zgody na zbieranie , transport i składowanie odpadów komunalnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach) 11.Wykonawcy wymienieni w pkt. 4.1.4 SIWZ ppkt. b i c - odpowiednie umowy łącznie z decyzjami, o których mowa w pkt. 9 i 10 dla zakresu objętego tą umową. 12.Wykaz (wg załączonego wzoru) wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 13. Dokumenty , o których mowa w pkt. 9 - 11 winny być wystawione przez właściwe organy i posiadać aktualną datę ważności, wydaną na czas nie krótszy niż określony w pkt. 3.1 SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostepna pod w/w adresem internetowym do bezpośredniego pobrania, osobiście pod adresem: ZOZ POZNAŃ - STARE MIASTO ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, Sekcja Zamówień Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego , pok. nr 10 - Kancelaria, wejście J, I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2008-12-08 14:53)
 • BŁĄD NA STRONIE (2008-12-08 15:02)
 • PECYFIKACJA ODPADY KOMUNALNE (2008-12-08 15:02)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-12-08 15:03)
 • WYKAZ ODPADY KOMUNALNE (2008-12-08 15:03)
 • WZÓR UMOWY (2008-12-08 15:03)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-12-08 15:04)
 • Wzór zastrzeźenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-08 15:04)
 • OGŁOSZENIE O ZMAINIE OGŁOSZENIA (2008-12-10 11:18)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-12-24 09:38)
 • ZP_12 (2008-12-24 09:40)
 • ZP-21 (2008-12-24 09:40)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-01-27 09:04)