Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: na dostawę : Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 349261 - 2008; data zamieszczenia: 04.12.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: na dostawę : Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawę odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 30 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Srekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ODCZYNNIKI DO APARATU MIDITRON JUNIOR.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: BADANIA KRWI W KALE.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: BADANIA PASOŻYTÓW W KALE.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: MOCZ KONTROLNY.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ELEKTROFOREZY DO APARATU CORMAY.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ODCZYNNIKI DO APARATU CHLORIMETR 100 CL.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WAPŃ.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ALDOLAZA I PROBE RINSE.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: OSOCZE KRÓLICZE.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: KREW BARANIA.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO SYSMEX K-1000.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ELEKTROLITY AVL 988-3 z Ca+2.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA RKZ CORNING 248.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Hb A 1C + KONTROLA.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: VMA + MOCZ KONTROLNYY.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: ODCZYNY KIŁOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: ROZTWÓR DO OSMOMETRU MARCEL 3000.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PORFIRYNY W MOCZU.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: BADANIA METODĄ ELISA.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: ODCZYNNIKI DO KOAGULOMETRU OPTIC K-3002.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: TEST DO OZNACZANIA PROKALCYTONINY PCT.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PASKI DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: ODCZYNNIKI DO BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: ODCZYNNIKI DO ANALIZATORA RKZ ABL 520.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA Na i K DO APARATU CORNING 614.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: TEST DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY HIV.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: BARWNIKI HEMATOLOGICZNE.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: BARWNIKI HEMATOLOGICZNE.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: ODCZYNNIKI.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: TESTY PASKOWE.

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-12-04 12:17)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-12-04 12:17)
 • WZÓR UMOWY (2008-12-04 12:18)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-04 12:19)
 • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-12-09 13:17)
 • Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-12-10 13:23)
 • Wyjaśnienia nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-12-11 13:41)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFRTY (2008-12-30 11:59)
 • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-12-30 12:01)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-12-30 12:02)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-02-18 11:09)