Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów medycznych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

Poznań: Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów medycznych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto
Numer ogłoszenia: 347845 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów medycznych dla potrzeb Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z ich odbiorem i transportem pochodzących z: Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12 oraz Oddziału Chorób Zakaźnych, ul. Wincentego 2 i obiektu przy ul. Winogrady 144 , w ilości ogółem ok. 92.000 kg rocznie. Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów medycznych zakaźnych i odpadów medycznych specjalnych (zgodnie z Rozp.Min.Zdr z dn. 23.08.2007r. Dz.U.Nr 162 poz.1153) w rozbiciu na poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów: 1) ODPADY MEDYCZNE ZAKAŹNE a) Kod: 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przetwarzania - 19.500 kg b) Kod: 180103 - odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze l lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego - 69.500 kg c) Kod: 180182 - pozostałości z żywienia pacjentów oddziału zakaźnego - 2.950 kg. 2) ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE a) Kod: 180106 i 180108 - leki cytotoksyczne , cytostatyczne oraz chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne (aparaty zawierające rtęć, zużyte świetlówki, oleje) - 50 kg.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, 3.spełniają warunki określone w art. 9 ust. 3 - 5 Ustawy z dnia 27.01.2001r. o odpadach, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29.07.2005r. o zmianie ustawy o odpadach... (Dz. U. nr 175 poz. 1458), tj. zagwarantują utylizację odpadów medycznych na obszarze województwa wielkopolskiego, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 4.posiadają wydane przez właściwe organy aktualne zezwolenia, tj: a/ zezwolenie na prowadzenie instalacji utylizacji odpadów medycznych oraz ich transport, lub b/ posiadają odpowiednio przystosowane środki transportu oraz umowę z podmiotem prowadzącym instalację utylizacji odpadów medycznych, lub c/ prowadzą instalację utylizacji odpadów medycznych oraz posiadają umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na transport odpadów medycznych, 5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia odpowiadające swoim rodzajem (tj. w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z ich odbiorem i transportem) i wartością niniejszemu zamówieniu, jeśli przedłożą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Do oceny czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie brane będą pod uwagę wyłącznie usługi realizowane w szpitalach. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); z zastrzeżeniem pkt 4.4 SIWZ..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 4.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1 - 6 oraz od 9 - 11 - odpowiednio do zakresu wykonywanych czynności. 9. Decyzja właściwego organu o wyrażeniu zgody na prowadzenie instalacji utylizacji odpadów medycznych wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami 1o.Decyzja właściwego organu o wyrażeniu zgody na transport odpadów medycznych wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami 11.Wykonawcy wymienieni w pkt. 4 ppkt. b i c - odpowiednie umowy łącznie z decyzjami, o których mowa w pkt. 9 i 10 dla zakresu objętego tą umową. 12.Wykaz (wg załączonego wzoru do SIWZ) wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 13.Dokumenty , o których mowa w pkt. 9 - 11 winny być wystawione przez właściwe organy i posiadać aktualną datę ważności, wydaną na czas nie krótszy niż określony w pkt. 3.1 SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: osobiście, pocztą lub pobrać bezpośrednio ze strony zamawiającego podanej w pkt. IV.3.1)Adres e-mail; zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - KANCELARIA , pok.nr 10 - wejście J, I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2008-12-03 13:29)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-12-03 13:30)
  • WYKAZ (Zał NR2) (2008-12-03 13:30)
  • WZÓR UMOWY (2008-12-03 13:30)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art.24 ust. 1 i 2 (2008-12-03 13:31)
  • Wzór zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-03 13:32)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-12-12 13:07)
  • ZP_12 (2008-12-12 13:08)
  • ZP-21 (2008-12-12 13:08)
  • OGŁOSZENIE O UDZIEL.ZAMówienia (2009-01-27 09:44)