Przetarg nieoigraniczony na dostawę leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Poznań: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Numer ogłoszenia: 254154 - 2008; data zamieszczenia: 03.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią leki stosowane w programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idopatycznego zapalenia stawów. Zamówienie obejmuje 4 leki, z których każdy stanowi odrębną część zamówienia (pakiet).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.20.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOZ Poznań - Stare Miasto, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria ZOZ (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.ZAŁĄCZNIKI

  • Sp[ecyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-12-03 11:52)
  • Formularz oferty cenowe (2008-12-03 11:52)
  • Wzór umowy (2008-12-03 11:53)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-03 11:53)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert w pakietach (2008-12-10 13:01)
  • ZP - 12 (2008-12-10 13:02)
  • ZP - 21 (2008-12-10 13:02)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-01-28 07:48)