Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp na wymianę podziemnej instalacji wodociągowej hydrantowej na terenie Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Wymiana podziemnej instalacji wodociągowej hydrantowej w na terenie Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 345123 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana podziemnej instalacji wodociągowej hydrantowej w na terenie Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi usunięcie awarii - podziemnego wycieku z instalacji hydrantowej, poprzez wymianę podziemnej instalacji wodociągowej, zasilającej hydranty..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.20.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 70890 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Zakład Instalacyjno - Budowlany Jerzy Szarzyński, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 70890,75

·                  Oferta z najniższą ceną: 70890,75 oferta z najwyższą ceną: 70890,75

·                  Waluta: PLN.