Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod do ablacji śródoperacyjnej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod do ablacji śródoperacyjnej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 343731 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod do ablacji śródoperacyjnej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa elektrod do ablacji śródoperacyjnej dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 2 pakiety..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Srekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Elektrody do ablacji endokawitarnych jednobiegunowe.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Elektrody do ablacji endokawitarnych dwubiegunowe.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-12-02 08:56)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-12-02 08:56)
  • WZÓR UMOWY (2008-12-02 08:57)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-12-02 08:57)
  • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-12-08 13:19)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-12-15 07:22)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-12-15 07:24)
  • ZP 21 SStreszczeie oceny i porównania złożonych ofert (2008-12-15 07:25)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-12-24 10:06)