Przetarg nieograniczony na dostawę stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną -  z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 333777 - 2008; data zamieszczenia: 26.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa stentów ze stopów kobaltowych pokrytych substancją antymitotyczną - z grupy limus dla potrzeb Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w ilosci 250 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Srekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfiikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-11-26 10:13)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-11-26 10:13)
  • WZÓR UMOWY (2008-11-26 10:14)
  • Wzór zastrzeżenia informaacji zawartych w ofercie (2008-11-26 10:17)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-12-09 10:51)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-12-09 10:54)
  • ZP21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-12-09 10:55)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA (2009-01-06 11:58)