Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę materiałów eksploatacyjnych - zamówienie uzupełniające do umowy nr 139/2007 i 140/2007

Poznań: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - zamówienie z wolnej ręki ( zamówienie uzupełniające - 20% wartości zamówienia podstawowego na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 7).
Numer ogłoszenia: 323231 - 2008; data zamieszczenia: 20.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - zamówienie z wolnej ręki ( zamówienie uzupełniające - 20% wartości zamówienia podstawowego na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 7)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych. W związku z wcześniejszym wykorzystaniem asortymentu z umów nr 139/2007 oraz 140/2007, zawartych w dniu 25.09.2007r. , niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia materiałów do czasu wszczęcia nowej procedury przetargowej na rok 2009. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawców dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.80.00.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4685.86 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 4 i 5

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             VECTOR COMPUTERS Sp. z o.o., ul.B.Winiarskiego 56, 61-408 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·             Cena wybranej oferty: 3694,16

·             Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·             Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiety 6 i 8

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             OPTIMAX BIS Hurtownia Art. Biurowych, ul.Półwiejska 39, 61-886 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·             Cena wybranej oferty: 991.70,-

·             Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·             Waluta: PLN.