Postępowanie w trybie z wolnej reki na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umów: nr 148/2007 ; 149/2007 i 150/2007

Poznań: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umów: nr 148/2007 ; 149/2007 i 150/2007 z dnia 6.11.2007 r.
Numer ogłoszenia: 323387 - 2008; data zamieszczenia: 20.11.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umów: nr 148/2007 ; 149/2007 i 150/2007 z dnia 6.11.2007 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych. W związku z wcześniejszym wykorzystaniem asortymentu z umów nr 148/2007, 149/2007 i 150/2007 zawartej w dniu 6.11.2007r. , niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia materiałów szewnych do czasu wszczęcia nowej procedury przetargowej na rok 2009. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 85868.02 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: materiały szewne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Materiały szewne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: Materiały szewne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)