Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu EMG dla potrzeb Oddziału Neurologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa aparatu EMG
Numer ogłoszenia: 314623 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu EMG.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatu do elektromiografii, tj. 4-kanałowego systemu do badania EMG , przewodnictwa nerwów i potencjałów wywołanych somatosensorycznych i układu wegetatywnego dla potrzeb Oddziału Neurologii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - w ilości 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.13.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań Srekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-11-14 14:10)
  • Formularz ofertowy (2008-11-14 14:10)
  • Wzór umowy (2008-11-14 14:11)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-11-14 14:11)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2008-11-24 13:33)
  • ZP - 12 (2008-11-24 13:34)
  • ZP - 21 (2008-11-24 13:34)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-12-02 13:22)