Postepowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniajace do umowy nr 147/2007

Poznań: Dostawa odczynników biochemicznych, kalibratorów, surowic kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego -zamówienie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające - 20% zamówienia podstawowego na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.)
Numer ogłoszenia: 313075 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników biochemicznych, kalibratoró, surowic kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego -zamówienie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające - 20% zamówienia podstawowego na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników biochemicznych, kalibratorów, surowic kontrolnych wraz z dzierżawa analizatora biochemicznego W związku z wykorzystaniem asortymentu z umowy nr 147/2007, zawartej w dniu 05.11.2007r. 33 niezbędne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego ( 20 % zamówienia podstawowego) w celu zabezpieczenia odczynników i sprzętu do czasu wszczęcia nowej procedury przetargowej na rok 2009. Wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, wyboru wykonawcy dokonano w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, a w SIWZ do przetargu przewidziano możliwość zamówień uzupełniających., co wyczerpuje przesłanki powołanych wyżej przepisów ustawy Pzp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 37407.34 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 37407.34 PLN

·                  Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·                  Waluta: PLN.