Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatudo ich wykonywania dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatudo ich wykonywania dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 312245 - 2008; data zamieszczenia: 13.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań serologicznych krwi wraz z dzierżawą aparatudo ich wykonywania dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a/ 1/ Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykrywania przeciwciał : 1. mikrotesty kolumnowe do badań przesiewowych przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym PTA - 36.000 kolumn 2. mikrotesty kolumnowe do badań przesiewowych przeciwciał w teście enzymatycznym LEN - 26.400 kolumn 3. roztwór o niskiej sile jonowej - 1.950 ml 4. końcówki do pipet automatycznych - 22.000 końcówek Wymagania dotyczące odczynników i materiałów zużywalnych; 1.Wymaga się by termin ważności odczynników był nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy. 2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany rodzaju odczynników w ramach przedmiotu umowy, do wysokości wartości tej umowy. b/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę następującej aparatury: 1. Wirówka na minimum12 kaset 2. Inkubator z dwoma niezależnymi blokami grzewczymi z nastawnym czasem inkubacji 3. 2 - Dwa Statywy 4. 2 - Dwie elektroniczne pipety multidozujące.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postepowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2008 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im .J.Strusia w Poznaniu, ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań pok. 10 ,wejście J.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2008-11-13 14:16)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-11-13 14:16)
  • WZÓR UMOWY (2008-11-13 14:16)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust.1 i art 24 ust, 1 i 2 (2008-11-13 14:17)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-11-13 14:17)
  • WYJAŚNIENIA nr 1 DO SIWZ (2008-11-18 12:16)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-11-24 11:14)
  • ZP_12 Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w przetargu (2008-11-24 11:15)
  • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-11-24 11:16)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-12-22 10:29)