Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy 28/2008

 

Poznań: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 28/2008 z dnia 29.02.2008 r.
Numer ogłoszenia: 289007 - 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008

                                                                   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA                                                                                                                           

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA                                                                                                                     

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 28/2008 z dnia 29.02.2008 r..                                              

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.                                                                                                                               

 II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmować będzie dostawę płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 28/2008z dnia 29.02.2008r. Łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego określonego umową nr 28/2008 r..                                                                                                                                                           

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.20.00-7.                                                                                

   II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2354.95 PLN.                                                                                                                                                                                

   SEKCJA IV: PROCEDURA                                                                                                                                                                                                            

    IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki                                                                                                                                                                

 IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE                                                                                                                                                     Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

·                  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2008.                                                                                                                                           V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·         Cena wybranej oferty: 2354.95                                                                                                                                                                     Oferta z najniższą ceną: 2354.95 oferta z najwyższą ceną: 2354.95                                                                                             Waluta: PLN.