Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, hemofiltry i cewniki) dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy 32/2008

Poznań: Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, hemofiltry i cewniki) dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 261987 - 2008; data zamieszczenia: 13.10.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, hemofiltry i cewniki) dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmować będzie dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (oxygenatory, kaniule, hemofiltry i cewniki) dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 32/2008 z dnia 31.03.2008 r. Łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego określonego umową nr 32/2008r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.60.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 98900.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)