Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla potrzeb szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa leków dla potrzeb Szpitala im. J. Strudsia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 229150 - 2008; data zamieszczenia: 07.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax. 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków dla potrzeb Szpitala im. J. Strudsia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa różnego rodzaju leków dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia. Zamówienie zostało podzielone na 13 pakietówe (części).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 13.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. niee spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.10 spowoduje odrzucenie oferty.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznan - Sekcja Zamówień Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawaijącego - Kancelaria Zakładu (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Reopro 10 mg/5ml inj. dożylna x 1 amp. - w ilości 150 amp..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Integrilin 2 mg/ml roztwór do wstrzyk. x 1 fiolka 10 ml - w ilości 50 fiolek 2) Integrilin 0,75mg/ml roztwór do wstrzyk. x 1 fiolka 100 ml - w ilości 150 fiolek.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Sprycel w tabl. a 50 mg po 60 tabletek w opakowaniu - w ilości 15 opak.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Depocyte 50 mg/5 ml - w ilości 3 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ) Fragmin 5000j.m./0,2 ml x 10 amp. - w ilości 10 opak. 2) Fragmin 7500j.m./0,3 ml x 10 amp. - w ilości 10 opak. 3) Fragmin 12500j.m./0,5 ml x 5 amp. - w ilości 5 opak. 4) Fragmin 15000j.m./0,6 ml x 5 amp. - w ilości 10 opak. 5) Fragmin 18000j.m./0,72 ml x 5 amp. - w ilości 5 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet VI.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Ethanbutol 0,25 x 250 tabl. - w ilości 2 opak. 2) Rifamazid 300 mg + 150 mg x 100 kaps. - w ilości 2 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet VII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Aglan 15 mg x 20 tabl. - w ilości 5 opak. 2) Bedocort G krem (o,5 mg+1mg) - w ilości 66 opak. 3) Bedocort G maść (0,5 mg + 1 mg) - w ilości120 opak. 4)Betaserc 8 mg x 30 tabl. - w ilości 2 opak. 5)Doxar 4 mg x 30 tabl. - w ilości 10 opak. 6)Iporel 0,075 x 50 tabl. - w ilości 1o opak. 7)Lukseta 50 mg x 28 tabl. - w ilości 10 o 8)Oxycardil 120 mg x 30 tabl. - w ilości 10 opak. 9)Nitrendypina 10 mg x 30 tabl. - w ilości 5 opak. 10)Sandostatyna 0,1 mg/1mlx 5 amp. - w ilości 5 opak. 11)Tegretol CR 400 mg x 30 tabl. - 5 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet VIII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Bonviva 3 mg/3 ml x 1 amp.strzykawka - w ilości 10 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet IX.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Arava 20 mg x 30 tabl. - w ilości 50 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet X.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Oncaspar 750 j.m./ml f. 5ml - w ilości 5 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet XII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Pamifos 90 mg subst. do przygot. Roztworów do wlewów iv. X 1 fiol. - w ilości 10 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet XII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Trioxal 100 mg x 28 kaps. - w ilości 10 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet XIII.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Anexate 0,5 mg/5 ml inj. X 5 amp. - w ilości 4 opak..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·             4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (2008-10-07 10:55)
  • Formularz oferty cenowej (2008-10-07 10:56)
  • Wzór umowy (2008-10-07 10:56)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-10-07 10:57)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert w pakietach (2008-10-16 14:12)
  • ZP-12 (2008-10-16 14:12)
  • ZP-21 (2008-10-16 14:12)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-12-03 07:48)