Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 251183 - 2008; data zamieszczenia: 06.10.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax. 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ddostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 30 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 30.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony niewchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew monofilamentowy wchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłanialny.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew pleciony wchłanianly.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Oddz. Kardochir. - Szew stalowy.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Prac. Badań Serca i Naczyń - nici syntetyczne plecione wchłanlane.

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Prac. Badań Serca i Naczyń - nici syntetyczne plecione niewchłanialne.

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pracownia Badań Serca i Naczyń- nici niewchłanialne Nylon.

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pracownia Badań Serca i Naczyń - szew pleciony wchłanilany.

 

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-10-06 11:47)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-10-06 11:50)
  • Wzór umowy (2008-10-06 11:50)
  • Wzór oświadczenia z art .22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-10-06 11:51)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-10-06 11:52)
  • Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-10-10 12:24)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-10-31 09:34)
  • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-10-31 09:34)
  • ZP-21Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-10-31 09:36)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2008-12-17 12:10)