Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 a ustawy Pzp na dostawę i zamontowanie lampy Rtg do kardioangiografu Axiom Artis FC, stanowiącego wyposażenie Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w PoznaniuPoznań: Dostawa i zamontowanie lampy Rtg do kardioangiografu Axiom Artis FC, stanowiącego wyposażenie Pracowni Bada Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 227060 - 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i zamontowanie lampy Rtg do kardioangiografu Axiom Artis FC, stanowiącego wyposażenie Pracowni Bada Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usunięcię awarii jednego z posiadanych przez szpital kardioangiograów poprzez dostawę i zainstalowanie nowej lampy Rtg.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 188614.98 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)