Postępowamie w trybie z wolnej ręki na dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 177/2007

 Poznań: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 177/2007 z dnia 28.12.2007 r.
Numer ogłoszenia: 226920 - 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 177/2007 z dnia 28.12.2007 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające obejmować będzie dostawę materiałów szewnych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii i Pracowni Badań Serca i Naczyń Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umowy nr 177/2007 z dnia 28.12.2007 r. Łączna wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego określonego umową nr 177/2007..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 8718.71 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             Fundacja 2M - Materia Medica. Fundacja na rzecz dobra pacjenta, ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocławiu, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·             Cena wybranej oferty: 8718.71

·             Oferta z najniższą ceną: 8718.71 oferta z najwyższą ceną: 8718.71

·             Waluta: PLN.