Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podst.art. 67 ust.1 pkt. 3 ustawy Pzp - na dostawę leku REVLIMID dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego i Hematologii Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa leku REVLIMID w dawce 25 mg dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 227121 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. , fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leku REVLIMID w dawce 25 mg dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leku REVLIMID w dawce 25 mg, w ilości 5 opakowań a 21 tabl..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.62.10.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 11551065 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·             Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·             KOMTUR POLSKA SP. Z O.O., UL. PUŁAWSKA 405 A, 02-801 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·             Cena wybranej oferty: 124.205,60 Z VAT

·             Oferta z najniższą ceną: - oferta z najwyższą ceną: -

·             Waluta: PLN.