Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

 Poznań: Dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 207646 - 2008; data zamieszczenia: 02.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax. 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do pobierania krwi w zamkniętym systemie próżniowym dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 5 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr...

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: System dla Centralnego Laboratorium Analitycznego Szpitala.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SYSTEM DLA LABORATORIUM ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: KOŃCÓWKI I STAZY.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: STAZY.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: STAZY.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-09-02 12:25)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2008-09-02 12:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2008-09-02 12:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2008-09-02 12:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2008-09-02 12:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2008-09-02 12:28)
 • WZÓR UMOWY (2008-09-02 12:28)
 • Wzór oświadczenia z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-09-02 12:31)
 • Wzór zastrzerzenia informacji zawartych w ofercie (2008-09-02 12:32)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ (2008-09-05 12:30)
 • Załącznik do zawiadomienia o wniesieniu protestu - treść protestu (2008-09-05 12:32)
 • Modyfikacja dokumentów przetrgowych oraz zmiana terminu składania ofert (2008-09-08 14:01)
 • Modyfikacja nr 2 dokumentów przetargowych (2008-09-09 09:14)
 • Rozstrzygnięcie protestu na SIWZ (2008-09-09 14:05)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-09-19 12:00)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-09-19 12:01)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-09-19 12:03)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-10-10 12:58)