Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych poniżej 206.000 euro dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 200147 - 2008; data zamieszczenia: 26.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·               Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·               Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazów medycznych dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa gazów medycznych: tlenu medycznego, podtlenku azotu, dwutlenku węgla oraz azotu ciekłego dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu w ilościach i asortymencie określonych poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gazów medycznych transportem wykonawcy, w butlach stanowiących jego własność, spełniających wymagania dla urządzeń działających pod ciśnieniem i został podzielony odpowiednio na pakiety (części) : PAKIET 1 - TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY: Tlen medyczny sprężony - w butlach stalowych o pojemności 6,4 m³ w ilości 8.600 butli PAKIET 2 - PODTLENEK AZOTU - (nitrogenium oxydatum) - 150 butli -waga pełnej butli powinna być równa tarze uwidocznionej na ścianie butli plus 7,6 kg (7 kg - ładunek podtlenku azotu i 0,6 kg zawór) Butle powinny być oznakowane i zawierać informacje: - nazwę gazu - ciężar własny butli wraz z osprzętem - najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność - wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby - na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informacje o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych podtlenku azotu, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji. PAKIET 3 - DWUTLENEK WĘGLA Dwutlenek węgla do wykonywania zabiegów krioterapii w butlach syfonowych o poj. 6 kg w ilości 160 butli PAKIET 4 - AZOT CIEKŁY - 2.136 kg Wymagane jest dowiezienie azotu ciekłego i napełnienie butli w siedzibie zamawiającego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.70-7, 24.11.11.40-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·               Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·               Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - posiadają koncesję na wytwarzanie gazów medycznych oraz w przypadku dystrybutorów upoważnienie producenta do dystrybucji tych gazów -posiadają odpowiednie dokumenty (świadectwa) dopuszczające oferowane gazy medyczne do obrotu i uzywania, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz karty charakterystyki. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 i 4.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie przetłumaczenie na język polski dokumentów złożonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·               Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 1 - 6. 9.Koncesję na wytwarzanie gazów medycznych oraz w przypadku dystrybutorów upoważnienie producenta do dystrybucji tych gazów . PKT. 4.3 W SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.4 niniejszej SIWZ: 4.3.1 Odpowiednie dokumenty (certyfikaty) na podstawie których oferowane gazy medyczne zostały dopuszczony do obrotu i mogą być wykorzystywany przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.3.2 Karta charakterystyki substancji szkodliwych ( 16 - sto punktowa) , wystawione dla każdego gazu medycznego odrębnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego, ul.Szkolna 8/12, Sekcja Zamówień Publicznych,pok.nr 5 , I ptr. - wejście J.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego , pok. nr 10 - Kancelaria Zakładu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·               1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 1 - TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY: Tlen medyczny sprężony - w butlach stalowych o pojemności 6,4 m³ w ilości 8.600 butli.

·               2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.70-7.

·               3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·               4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·               1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 2 - PODTLENEK AZOTU - (nitrogenium oxydatum) - 150 butli -waga pełnej butli powinna być równa tarze uwidocznionej na ścianie butli plus 7,6 kg (7 kg - ładunek podtlenku azotu i 0,6 kg zawór) Butle powinny być oznakowane i zawierać informacje: - nazwę gazu - ciężar własny butli wraz z osprzętem - najwyższy dopuszczalny ciężar i pojemność - wysokość ciśnienia próbnego i data ostatniej próby - na zaworach każdej butli powinien być nałożony woreczek z folii polietylenowej zawierający informacje o dacie produkcji i ważności, podstawowych własnościach fizykochemicznych podtlenku azotu, zasadach obchodzenia się z butlą oraz o warunkach uznania reklamacji..

·               2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.40-8.

·               3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·               4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·               1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 3 - DWUTLENEK WĘGLA Dwutlenek węgla do wykonywania zabiegów krioterapii w butlach syfonowych o poj. 6 kg w ilości 160 butli.

·               2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.40-8.

·               3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·               4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·               1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 4 - AZOT CIEKŁY - 2.136 kg Wymagane jest dowiezienie azotu ciekłego i napełnienie butli w siedzibie zamawiającego..

·               2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.11.40-8.

·               3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·               4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-08-26 13:38)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2008-08-26 13:39)
  • WZÓR UMOWY (2008-08-26 13:40)
  • Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 (2008-08-26 13:40)
  • Wzór zastrzeżeniua informacji zawartych w ofercie (2008-08-26 13:41)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2008-09-04 07:42)
  • ZP-12 (2008-09-04 07:42)
  • ZP-21 (2008-09-04 07:42)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-09-23 09:04)