Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej i sprzętu dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 196827 - 2008; data zamieszczenia: 22.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury medycznej i sprzętu dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowią niżej wymienione aparaty:Pakiet I - Aparat USG z kolorowym Dopplerem i głowicą przezprzełykową - w ilości 1 egz. Pakiet II - System do podgrzewania konwekcyjnego łóżka chorego - w ilości 1 egz. Pakiet III - Materac grzewczy dla stołów operacyjnych - w ilości 2 egz. Pakiet IV - Stymulator dwujamowy - zewnętrzny - w ilości 2 egz. Każdy z pakietów stanowi odrębną część zamówienia

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, - nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, - wykonawcy przystępujący do postępowania w pakiecie I winni posiadać autoryzację wytwórcy oferowanego aparatu USG na prowadzenie jego dystrybucji w Polsce. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 i 4.3 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie spełnienie warunków określonych 4.3 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. - Autoryzacja wytwórcy aparatu USG (pakiet I) na jego dystrybucję w Polsce oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3 SIWZ. - Odpowiednie dokumenty (certyfikaty) na podstawie których oferowana aparatura i sprzęt mogą być wykorzystywana przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wskazane w pkt. 1.3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Szczegółowe materiały informacyjne dot. oferowanego aparatu lub sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1. Cena - 75

·                  2. Ocena parametrów technicznych aparatu USG - 25

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpita-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawaijącego - Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria ZOZ (wejście J, I ptr. pok. 10).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem i głowicą przezprzełykową.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·                  4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o           1. Cena - 75

o           2. Icena parametrów technicznych - 25

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System do podgrzewania konwekcyjnego łóżka chorego.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakie III.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materac grzewczy do stołów operacyjnych.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Stymulator dwujamowy - zewnętrzny.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-08-22 09:07)
 • Formularz ofertowy dla pakietu I - aparat USG (2008-08-22 09:08)
 • Formularz ofertowy dla pakietu II - system podgrzewania łóżka (2008-08-22 09:09)
 • Fromularz ofertowy dla pskietu III - materac grzewczy (2008-08-22 09:10)
 • Formularz ofertowy dla pakietu IV - stymulator zewnętrzny (2008-08-22 09:10)
 • Wzór umowy (2008-08-22 09:11)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-08-22 09:11)
 • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ (2008-08-27 11:07)
 • Ogłoszenie o wyborze ofert (2008-09-04 14:16)
 • ZP-12 (2008-09-04 14:16)
 • ZP-21 (2008-09-04 14:16)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-10-01 11:27)