Przetarg nieograniczony poniżej 206.000 euro na dostawę sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 192171 - 2008; data zamieszczenia: 18.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

·             Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu ogólnomedycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala im.J.Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu ogólnomedycznego Przedmiotem zamówienia jest sprzęt wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę sprzętu do zamawiającego transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Asortyment podzielony został odpowiednio na nastepujące pakiety PAKIET 1 - STRZYKAWKI JEDNORAZOWE PAKIET 2 - STRZYKAWKI DO PODAWANIA INSULINY PAKIET 3 - STRZYKAWKI typu Janettea PAKIET 4 - STRZYKAWKI do pomp infuzyjnych typu Braun PAKIET 5 - IGŁY DO INIEKCJI PAKIET 6 - PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI PAKIET 7 - PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH PAKIET 8 - ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU typu Exadrop PAKIET 9 - KANIULE DO DŁUGOTRWAŁYCH WLEWAŃ typu Venflon oraz KORECZKI DO KANIUL typu Venflon PAKIET 10 - KANIULE typu Venflon PRO PAKIET 11 - ELEKTRODY DO EKG ZE STAŁYM ŻELEM PAKIET 12 - ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE PAKIET 13 - CEWNIKI FOLEYA SILIKONOWANE PAKIET 14 -CEWNIKI DO ODSYSANIA Z OTWOREM CENTRALNYM I BOCZNYM 60CM PAKIET 15 - CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS dł. 2 m. PAKIET 16 - WORKI DO MOCZU PAKIET 17 - OSTRZA CHIRURGICZNE (sterylne pakowane pojedynczo PAKIET 18 - ZESTAWY DO LEWATYWY PAKIET 19 - NABOJE DO STERYLIZACJI GAZOWEJ typu GS1Z PAKIET 20 - ŁOPATKI DO JĘZYKA - DREWNIANE PAKIET 21 - TERMOMETRY CIECZOWE ZE SZKŁA NA GALISTAN PAKIET 22 - PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH dł. 150 cm. PAKIET 23 - PRZEDŁUŻACZE DO INFUZJI typu Heidelberg 140 cm. PAKIET 24 - KRANIKI TRÓJDROŻNE PAKIET 25 - KIELISZKI SZKLANE DO LEKÓW Z PODZIAŁKĄ PAKIET 26 - TUBY (RURY) DO REKTOSKOPII PAKIET 27 - WORKI STOMIJNE PAKIET 28 - PASTA USZCZELNIAJĄCO - GOJĄCA DO WORKÓW STOMIJNYCH PAKIET 29 - ZINTEGROWANE ZAMKNIĘTE SYSTEMY DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.16.24-0, 33.25.21.00-2, 33.14.12.20-8, 33.15.82.00-4, 33.14.16.41-5, 33.14.12.00-2, 33.14.16.11-6, 33.14.14.11-4, 33.14.16.29-0, 33.25.12.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 29.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą); nie dostarczenie właściwych dokumentów oraz wzorów, o których mowa w pkt. 4.3.1 i 4.3.2 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4 . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 7. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 8.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.6. w SIWZ PKT 4.3 SIWZ: Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.5 SIWZ oraz wzory. 4.3.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu ogólnomedycznego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony. 4.3.2 Wzory oferowanych wyrobów. Na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach należy odręcznie, wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1. Cena - 70

·             2. ocena właściwości użytkowych - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego ( Sekcja Zamówień Publicznych, pok.nr 5), ul.Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok. nr 10- Kancelaria, wejscie J, I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 1 - STRZYKAWKI JEDNORAZOWE Strzykawki jednorazowego użytku , z przeźroczystym cylindrem, pakowane pojedynczo (opakowania typu blister), o poj.: 2 ml - 82.000 szt 5 ml - 70.000 szt 10 ml - 87.000 szt 20 ml - 104.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości uzytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 2 - STRZYKAWKI DO PODAWANIA INSULINY Strzykawki jednorazowego użytku, do podawania insuliny, z przeźroczystym cylindrem, pakowane pojedynczo ( opakowania typu blister), w ilości - 4.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości uzytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 3 - STRZYKAWKI typu Janettea Strzykawki typu Janettea , jednorazowego użytku, z przeźroczystym cylindrem, pakowane pojedynczo ( opakowania typu blister) o poj. : - 50 ml - 800 szt - zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z tolerancją skali do 60 ml - 100 ml - 1.300 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 4 - STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH Strzykawki do pomp infuzyjnych, jednorazowego uzytku, o poj. 50 ml , w ilości 4. 200 szt, posiadające tłok, który gwarantuje precyzyjne podawanie leków i stabilizuje tłok strzykawki w prowadnicy pompy. Strzykawki winny posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym wypadaniem tłoka. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie strzykawki z tolerancją skali do 60 ml.Strzykawki muszą być kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pompami infuzyjnymi firmy Braun).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 5 - IGŁY DO INIEKCJI Igły do iniekcji , jednorazowego użytku, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej, odpowiednio ukształtowanym ostrzem ułatwiającym penetrację tkanki z minimalnym jej urazem, posiadające nasadki barwione zgodnie z kodem kolorów (normą ISO), w rozmiarach: 0,45 x 16 mm - 12.000 szt 0,5 x 25 mm - 12.000 szt 0,7 x 30 mm - 15.000 szt 0,8 x 40 mm - 35.000 szt 0,9 x 40 mm - 35.000 szt 1,1 x 40 mm - 75.000 szt 1,2 x 40 mm - 85.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 6 - PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI Zestawy do przetaczania krwi z filtrem wychwytującym drobne skrzeplinki; wymagana bezwzględnie szczelność dla płynu i powietrza, w ilości -16.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 7 - PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH Standardowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z hydrofobowym filtrem powietrza zintegrowanym z dwukanałową igłą biorczą, uniemożliwiającą wypadanie przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca połączenia, filtrem płynu zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami, zaciskiem rolkowym z miejscem na dren dla bezpieczeństwa po użyciu, w ilości - 48.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.24-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 8 - ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU typu Exadrop Regulator przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń typu Exadrop - w ilości 400 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.25.21.00-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 9 - KANIULE DO DŁUGOTRWAŁYCH WLEWAŃ typu Venflon oraz KORECZKI DO KANIUL typu Venflon 1.Kaniule do długotrwałych wlewań typu Venflon, wysokiej jakości, o gładkiej, miękkiej i elastycznej powierzchni, z wyprofilowaną, atraumatyczną końcówką umożliwiającą łatwe wprowadzenie kaniuli, redukującą ryzyko uszkodzenia żyły, oraz z elastycznymi skrzydełkami pozwalającymi na łatwe mocowanie kaniuli, wykonane z PTFE (materiał widoczny w promieniach Rtg), bezlateksowe. Kaniule bezwzględnie nie mogą zaginać się w trakcie wkłuć -zamawiana ilość 24.000 szt. w następujących rozmiarach i ilościach: 0,8 x 25mm- 6.000 szt 1,0 x 32mm- 6.000 szt 1,2 x 45mm- 6.000 szt 1,4 x 45mm- 6.000 szt 2. Koreczki do kaniul (Luer Lok) kompatybilne z oferowanymi kaniulami do długotrwałych wlewań dożylnych, wyszczególnionymi w poz.1 oraz Pakiecie 10..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 10 - KANIULE do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym typu Venflon PRO, z przeznaczeniem do użytku Pracowni Tomografii Komputerowej. Kaniule do żył obwodowych z zaworem iniekcyjnym , stożkowatą końcówką umożliwiającą próbę wkłucia za pierwszym razem, w rozmiarze 1,3 x 32 mm (zielone), oraz z elastycznymi skrzydełkami pozwalającymi na łatwe mocowanie kaniuli, wykonane z poliuretanu (materiał widoczny w promieniach Rtg), bezlateksowe, z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wypływ krwi w momencie wkłucia, wyposażone w minimum 4 paski radiocieniujące . Kaniule bezwzględnie nie mogą zaginać się w trakcie wkłuć - zamawiana ilość - 5.000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 11 - ELEKTRODY DO EKG ZE STAŁYM ŻELEM Elektrody do EKG wykonane z medycznej pianki polietylenowej, zapewniającej dobre ułożenie wzdłuż naturalnych krzywizn ciała, amortyzującej ewentualne ruchy pacjenta, oraz przyjaznej dla skóry. Elektrody ze stałym żelem, niealergiczne, o wysokiej sprężystości , przyczepności , ergonomicznym kształcie ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie elektrody z ciała , o wysokiej jakości sygnału , a także łatwości mocowania przewodów pacjenta - w ilości 79.600 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.82.00-4.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 12 - ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE Zgłębniki żołądkowe o dł. do 100 cm , z zamykaną końcówką , z kolorowym znacznikiem rozmiaru , sonda w opakowaniu nie powinna być wielokrotnie skręcona (nieskręcone w spiralę- max. trzy zgięcia) - 680 szt , w rozmiarach: Ch 14 - 170 szt Ch 16 - 170 szt Ch 18 - 170 szt Ch 20 - 170 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości uzytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 13 - CEWNIKI FOLEYA SILIKONOWANE Cewniki Foleya powlekane płynnym silikonem (silikonowane), co umożliwia atraumatyczne wprowadzenie cewnika i komfort pacjenta, balon łatwy do napełnienia i opróżnienia, odporny na rozrywanie, gładkie, duże otwory zapewniające efektywny drenaż i atraumatyczne wprowadzanie cewnika , odporność na zagięcia i bezpieczeństwo połączenia z workiem - w ilości ogółem 3.000 szt , w rozmiarach: Nr 16 - 600 szt Nr 18 - 600 szt Nr 20 - 600 szt Nr 22 - 600 szt Nr 24 - 600 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 14 -CEWNIKI DO ODSYSANIA Z OTWOREM CENTRALNYM I BOCZNYM 60 CM Cewniki do odsysania z otworem centralnym i bocznym 60 cm ( zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania cewników z otworem centralnym i dwoma bocznymi) , rozmiary znakowane kolorem - 7.000 szt., w rozmiarach: Ch 12 - 300 szt Ch 15 - 2.250 szt Ch 16 - 2.250 szt Ch 18 - 300 szt Ch 20 - 1.700 szt Ch 22 - 200 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 15 - CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS dł. 2 m. Cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 2 m , bezlateksowe, koniec nosowy prosty, łącznik standardowy (zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników do podawania tlenu przez nos z tolerancją długości do 2,1 m) -2.500 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 16 - WORKI DO MOCZU Worki do moczu (niesterylne lub sterylne) z odpływem, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu w kierunku pacjenta ograniczając ryzyko infekcji i kranikiem spustowym , umożliwiającym przedłużone użycie worka po jego opróżnieniu. Worki wykonane z miękkiego tworzywa, szczelne, z elastycznym drenem zapewniającym stałą drożność nawet po skręceniu, z dokładną skalą pomiarową , o pojemności 2.000 ml - 5.450 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.11-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 17 - OSTRZA CHIRURGICZNE (sterylne pakowane pojedynczo) Ostrza chirurgiczne (sterylne), wykonane ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, wysokiej jakości tj. o odpowiedniej ostrości co oznacza, że nie mogą powodować szarpania skóry, pakowane pojedynczo z widocznym rzeczywistym rysunkiem ostrza na opakowaniu . Zamawiający nie stawia żadnych wymagań co do ilości w opakowaniach zbiorczych, w ilości ogółem- 25.000 szt, w następujących rozmiarach: Nr 10 - 3.000 szt Nr 11 - 8.000 szt Nr 15 - 3.000 szt Nr 20 - 2.000 szt Nr 21 - 4.000 szt Nr 22 - 2.000 szt Nr 24 - 3.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.11-4.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości uzytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet 18.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 18 - ZESTAWY DO LEWATYWY Zestawy do lewatywy (niesterylne lub sterylne) - 1.500 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 19 - NABOJE DO STERYLIZACJI GAZOWEJ typu GS1Z Naboje do sterylizacji gazowej - 600 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 20 - ŁOPATKI DO JĘZYKA - DREWNIANE Łopatki do języka (drewniane) - 13.000 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 21 - TERMOMETRY CIECZOWE ZE SZKŁA NA GALISTAN ( galistan - eutektyczny stop galu, indu i cyny, nietrujący, nie zagrażający środowisku naturalnemu) Termometry cieczowe ze szkła na galistan, nietoksyczne, higieniczne, łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji dzięki szklanej obudowie, zakres pomiaru od 350 - 420 ,nie wymagające baterii, w ilości - 1.800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.25.12.00-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet 22.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 22 - PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH dł. 150 cm. Przedłużacze do pomp infuzyjnych o długości 150 cm. - 14.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet 23.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 23 - PRZEDŁUŻACZE DO INFUZJI typu Heidelberg 140 cm. Przedłużacze do infuzji typu Heidelberg (Ø 3 mm) o długości 140 cm - 4.800 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 24 - KRANIKI TRÓJDROŻNE Kraniki trójdrożne w ilości - 10.000 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 25 - KIELISZKI DO LEKÓW Z PODZIAŁKĄ Kieliszki (szkło białe lub polistyren) o bardzo wysokiej przejrzystości, ze skalą ( podziałką) na 5,10,15 ml , służącą do dawkowania medykamentów- 1800 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 26 - TUBY (RURY) DO REKTOSKOPII Tuby ( rury) do rektoskopii jednorazowego użytku , Ø 20 mm, 25 cm - 400 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet 27.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 27 - WORKI STOMIJNE - 900 szt 1/ Worki stomijne - jednoczęściowe, odpuszczalne(otwarte), zamykane na rzepy lub, odpowiednie - specjalne klipsy ( zapinki) - łatwe w obsłudze i wygodne, 2/ całość tj. worki z płytkami winny być elastyczne, miękkie ( nie uwierające), dopasowujące się do powierzchni ciała, a przede wszystkim szczelne i wytrzymałe, 3/ worki muszą posiadać filtr oraz elementy zapobiegające jego zapychaniu i zawilgotnieniu oraz umożliwiające pochłanianie zapachów, 4/ płytki muszą być antyalergiczne , nie powodujące odparzeń, posiadające właściwości gojące jednocześnie o wysokiej przyczepności, jednak nie mogą uszkadzać skóry - co ma zagwarantować pewne, długotrwałe i szczelne przylepianie do skóry zapewniając tym samym komfort pacjentom Worki stomijne w rozmiarach: 12 - 70 mm - 200 szt 15 - 60 mm - 200 szt 19 - 64 mm - 200 szt 10 - 90 mm - 100 szt 20 - 70 mm - 200 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.11-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości uzytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet 28.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 28 - PASTA USZCZELNIAJĄCO - GOJĄCA DO WORKÓW STOMIJNYCH Pasta do worków stomijnych typu Stomahesive , o właściwościach uszczelniająco-gojących, ochraniających skórę i zapobiegających przedostawaniu się treści jelitowej lub moczu pod płytkę oraz przedłużającej czas utrzymania się płytki na skórze, o miękkiej konsystencji umożliwiającej jaj nałożenie. Pasta w opakowaniach a 60g - w ilości 10 op..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości uzytkowych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet 29.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 29 - ZINTEGROWANE ZAMKNIĘTE SYSTEMY DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ, JEDNORAZOWEGO UŻYTKU z przeznaczeniem głównie do zabiegów kardiochirurgicznych - 1. 000 zestawów 1. zestaw wielokomorowy z wydzieloną komorą zastawki podwodnej 2. komora zbiorcza o poj. 2,3 - 2,8 l. 3. zestaw powinien pracować cicho 4. dren półprzeźroczysty, elastyczny, wchodzący do komory zbiorczej z zabezpieczeniem przed przypadkowym zagięciem 5. dren z uniwersalnym, średnio miękkim łącznikiem umożliwiającym dostosowanie do rozmiaru użytego drenu z opłucnej 6. zestaw powinien być przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze. 7. zestaw pakowany sterylnie, prosty w otwieraniu 8. manualne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej 9. możliwość szybkiej zmiany wartości podciśnienia (siły ssania).

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o        1. Cena - 70

o        2. ocena właściwości użytkowych - 30

 


ZAŁĄCZNIKI

  • 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-08-18 13:40)
  • 7. FORMULARZ OFERTOWY (2008-08-18 13:40)
  • 8. WZÓR UMOWY (2008-08-18 13:41)
  • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust.1 i 2 (2008-08-18 13:41)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartyych w ofercie (2008-08-18 13:42)
  • WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ (2008-08-21 09:38)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-10-08 14:17)
  • ZP-12 (2008-10-08 14:19)
  • ZP-21 (2008-10-08 14:19)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-11-14 12:29)