Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę stolarki okiennej w budynku narożnikowym ul. Podgórna 13/Szkolna 8/12 Szpitala im. J. Strusia

Poznań: Dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynku narożnikowym ul. Podgórna 13/Szkolna 8/12 Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 190725 - 2008; data zamieszczenia: 14.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynku narożnikowym ul. Podgórna 13/Szkolna 8/12 Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 171 szt. okien jedno i wieloskrzydłowych, wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, demontaż okien starych oraz montaż okien dostarczonych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.25-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, posiadają odpowiednie doświadczenie w wykonaniu robót objętych zamówieniem tj. wykonali w ostatnich trzech latach co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze i zbliżonej wartości oraz przedłożą potwierdzenie inwestora, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 SIWZ Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. mowa w pkt. 4.2.3. - Wykaz wszystkich wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robot , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; wykaz należy złożyć wg wzoru załączonego do SIWZ. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. - Odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami dla okien.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·             1. Cena - 90

·             2. Okres udzielonej gwarancji - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja Zamówień Publicznych ul. Szkolna 8/12, 61 - 833 Poznań, wejści J I ptr. pok. 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego w jego siedzibie, wejści J, I ptr. pok. 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-08-14 14:15)
 • Formularz ofertowy (2008-08-14 14:15)
 • Kosztorys ślepy (2008-08-14 14:16)
 • Zestawienie kosztów wymiany całości stolarki okiennej (2008-08-14 14:17)
 • Wzór umowy (2008-08-14 14:17)
 • Wykaz robót dokumentujących doświadczenie wykonawcy (2008-08-14 14:18)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-08-14 14:18)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystn.oferty (2008-09-01 11:19)
 • ZP-12 (2008-09-01 11:19)
 • ZP-21 (2008-09-01 11:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-09-19 10:39)