Przetarg nieograniczony na dostawę leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach.

Dokument 2008-184522-PL

·         18/07/2008    S138    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznan: Produkty lecznicze

2008/S 138-184522

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Do wiadomości Krystyna Frydrych, PL-61-833 Poznan. Tel.  (48) 618 58 56 23. E-mail zamówienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  (48) 618 58 56 23.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Adres profilu nabywcy: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa leku Interferon Alfa pegylowany z Rybawiryną w zestawach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba zamawiającego.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia obejmuje zestaw leków stosowanych w leczeniu wzw typu C, w zróżnicowanych dawkach substancji czynnej. Zamówienie podzielone zostało na 6 części - kazda dawka stanowi odrębną część.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24400000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Pakiet I - zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 135 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 168 kaps. a 200 mg - w ilości 70 zestawów, Pakiet II - zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 180 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 168 kaps. a 200 mg - w ilości 88 zestawów, Pakiet III - zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 80 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 15 zestawów, Pakiet IV - zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 100 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps.a 200 mg - w ilości 95 zestawów, Pakiet V- zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 120 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 108 zestawów, Pakiet VI -zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 150 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 60 zestawów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 450 665,00 PLN.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Zakończenie: 31.12.2008.

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Pakiet I

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 135 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 168 kaps. a 200 mg - w ilości 70 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Pakiet II

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 180 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 168 kaps. a 200 mg - w ilości 188 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Pakiet III

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 80 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 15 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między a EUR.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Pakiet IV

1) KRÓTKI OPIS:

Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 100 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 95 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Pakiet V

1) KRÓTKI OPIS:

— Zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 120 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 108 zestawy Pakiet VI - zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 150 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 60 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 6

1) KRÓTKI OPIS:

Pakiet VI - zestaw - Interferon Alfa pegylowany w dawce 150 mcg (4 ampułko-strzykawki) + Rybawiryna 140 kaps. a 200 mg - w ilości 60 zestawów.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

24400000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

Podano w pkt. 1.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

Zakończenie: 31.12.2008.

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości łącznej 15 620 PLN. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Warunkiem udziału w postepowaniu przetargowym jest wniesienie wniesienie wadium w wysokości łącznej 15 620 PLN. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Tylko wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowanie ze środków własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty występujące wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Wykonawca przystępujący do postepowania winien złożyć oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zamawiającego. W przypadku złożenia oferty na lek równoważny należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy, posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie - warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/5394/2008/II.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2007/S 137-169129 z dnia 19.7.2007.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 19.8.2008 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30.00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i doręczonej przy odbiorze dokumentów lub wysłanej wraz z SIWZ. Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl - link Przetargi i ogłoszenia.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

20.8.2008 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 20.8.2008 - 12:30.
Miejsce: Siedziba zamawiającego.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Wszystkie zainteresowane osoby, bez ograniczeń.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 12/12/2008.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazyjąc kopię zamawaijącemu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 15.7.2008.  


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-07-22 10:41)
  • Formularz oferty cenowej (2008-07-22 10:42)
  • Wzór umowy (2008-07-22 10:43)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-07-22 10:44)
  • Sprostowanie błędu w SIWZ - w pkt. 10 i 11 w dacie składania i otwarcia ofert (2008-07-22 11:34)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert w pakietach (2008-08-20 14:19)
  • ZP-12 (2008-08-20 14:19)
  • ZP-21 (2008-08-20 14:19)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-10-21 14:10)