Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 163479 - 2008; data zamieszczenia: 17.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 10 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.51.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr...

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ (talerze, sztućce, lodówki, zamrażarki itp.).

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, NARZĘDZI, MIEJSC TRUDNO DOSTĘPNYCH.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI, ŚCIEKÓW dla Oddziału Chorób Zakaźnych.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ŚRODKI DO HIGIENICZNEGO MYCIA CIAŁA, RĄK, POLA OPERACYJNEGO.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY, BŁON SLUZOWYCH, RAN PRZEWLWKŁYCH.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: CHUSTECZKI NASĄCZONE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: ŚRODKI MYJĄCO - DEZYNFEKCYJNEDO MYCIA DEZYNFEKTORÓW.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SPRZĘTU ZE STALI NIERDZEWNEJ -dla sal operacyjnych.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-07-17 12:38)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2008-07-17 12:39)
 • WZÓR UMOWY (2008-07-17 12:39)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-07-17 12:41)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-07-17 12:42)
 • Wyjaśnienie nr 1 do Specyfaikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-07-18 10:58)
 • Wyjaśnienie nr 2 do Specyfaikacji Istotnych Warunków Zamówieniawyj (2008-07-21 13:47)
 • Załącznik do wyjaśnienia nr 2 - formularz ofertowy po modyfikacji (2008-07-21 13:50)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-08-01 13:05)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-08-01 13:11)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-08-01 13:12)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2008-09-03 11:05)