Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 160450 - 2008; data zamieszczenia: 15.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do operacji zastawek serca dla Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu i został podzielony na 13 pakietów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 13.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Sekcja Zamówień Publicznych, wejście J, pok. nr 5, II ptr..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2008 godzina 08:00, miejsce: siedziba zamawiającego - Kancelaria, wejście J, pok. nr 10, II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, AORTALNE, DWUPŁATKOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZASTAWKI MECHANICZNE, MITRALNE.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE AORTALNE STENTOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ZASTAWKI BIOLOGICZNE MITRALNE STENTOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PROTEZY AORTY WSTEPUJĄCEJ Z ZASTAWKĄ AORTALNĄ (KONDUITY)*.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PROTEZY AORTY WSTEPUJĄCEJ BEZ ZASTAWKI.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK MITRALNYCH ZAMKNIĘTE.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: ŁATY FILCOWE.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: ŁATY DO ASD, VSD.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: ELEKTRODY NASIERDZOWE.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfaikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2008-07-15 11:21)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2008-07-15 11:22)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2008-07-15 11:22)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 3 (2008-07-15 11:23)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 4 (2008-07-15 11:24)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 5 (2008-07-15 11:24)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 6 (2008-07-15 11:24)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 7 (2008-07-15 11:25)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 8 (2008-07-15 11:25)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 9 (2008-07-15 11:25)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 10 (2008-07-15 11:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 11 (2008-07-15 11:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 12 (2008-07-15 11:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 13 (2008-07-15 11:28)
 • WZÓR UMOWY (2008-07-15 11:28)
 • Wzór oświadczenia z art.22 ust.1i art. 24 ust. 1 i 2 (2008-07-15 11:29)
 • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-07-15 11:30)
 • Wyjaśnienie nr 1 do Specyfaikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2008-07-18 10:57)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (2008-08-06 13:45)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do postępowania (2008-08-06 13:46)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania ofert (2008-08-06 13:46)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty w pakiecie V za po proteście firmy Medtronic (2008-08-25 09:44)
 • Rozstrzygnięcie protestu firmy Medtronic (2008-08-25 09:45)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU (2008-09-24 09:37)