Przetarg nieograniczony na dostawę leków stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby

Poznań: Dostawa leków stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby.
Numer ogłoszenia: 157445 - 2008; data zamieszczenia: 11.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 5 leków: Alfaferon, Intron A, Zeffix, Baraclude, Hepsera, z których każdy stanowi odrębny pakiet (część zamówienia).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczenie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 tejże ustawy oraz posiadają uprawnienia do hurtowego obrotu lekami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne.Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 SIWZ lub złożenie ich w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 powołanej ustawy. Nie spełnienie warunku określonego w pkt. 4.2.10 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych - Oświadczenie, że oferowane leki zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego. W przypadku złożenia oferty na lek równoważny należy złożyć świadectwo rejestracji oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poznań, ul, Szkolna 8/12 - Sekcja Zamówień Publicznych (wejści J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2008 godzina 09:00, miejsce: siedizba zamawiającego - Kancelaria, pok. 10 (werjście J), I ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Alfaferon (Interferon Alfa naturalny) - w ampułko-strzykawkach a 3 MU, - w ilości 924 ampułki.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Intron A (Interferon Alfa rekombinowany) - w penach a 30 MU, w ilości 40 penów.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zeffix (Lamiwudyna) - w tabletkach a 100 mg x 28 tabl. w op.- w ilości 298 opakowań.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Baraclude (Etekavir) - w tabletkach 1 mg x 30 tabl. w op. - w ilości 69 opakowań.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Hepsera (Adefovir) - w tabletkach a 10 mg x 30 tabl. w op. - w ilości 8 opakowań.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.40.00.00-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

·                  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2008-07-11 10:28)
  • Formularz oferty cenowej (2008-07-11 10:28)
  • Wzór umowy (2008-07-11 10:29)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-07-11 10:29)
  • Ogłoszenie o wyborze ofert (2008-07-22 13:47)
  • ZP-12 (2008-07-22 13:48)
  • ZP-21 (2008-07-22 13:48)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-08-19 12:45)