Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu - zamówienie uzupełniające do umów: 15/2007 i 16/2007.

Poznań: Dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu- zamówienie uzupełniające do umów: 15/2007 i 16/2007
Numer ogłoszenia: 153757 - 2008; data zamieszczenia: 08.07.2008


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków kontrastowych dla potrzeb Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu- zamówienie uzupełniające do umów: 15/2007 i 16/2007.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/ Środek cieniujący o stężeniu 769 mg/ml typu Ultravist 370 : a/ 50 ml w cenie 42,84 za 1 op. b/ 100 ml w cenie 85,69 za 1 op. 2/ Środek cieniujący o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeron 400 : a/ 100 ml w cenie 84,56 za 1 op. b/ 200 ml w cenie 169,12 za 1 op. 3/ Środek cieniujący w przedziale 652 - 678 typu: Visipaque 320 a/ 50 ml w cenie 61,99 za 1 op. b/ 100 ml w cenie 119,99 za 1 op. 4/ Środek cieniujący o stężeniu 741 mg/ml typu Optiray 350 : a/ 100 ml w cenie 78,97 za 1 op. b/ 200 ml w cenie 157,93 za 1 op.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.60.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 223243,08 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: środki kontrastowe.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: środki kontrastowe.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)