Konkurs ofert na usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozów międzyszpitalnych

                                                                            Ogłoszenie

o konkursie ofert na usługi transportu sanitarnego

w zakresie przewozów międzyszpitalnych

dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto

 

            Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto , ul Szkolna 8/12 (nr kodu 61-833) zaprasza do udziału w konkursie ofert na usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozów międzyszpitalnych.

            Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 35 a w związku z art. 70 d ust. 2 ustawy           z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne      (Dz.U.Nr 93  poz. 592).

                Przedmiotem konkursu są usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozów pacjentów oddziałów Szpitala im. J. Strusia, w Poznaniu do innych szpitali, wykonywane przy pomocy specjalistycznych środków transportu,  obejmujące zapewnienie

       -   ambulansu medycznego przystosowanego do przewożenia chorych w pozycji

            leżącej,  odpowiednio wyposażonego w atestowany (paszportyzowany) sprzęt                

            medyczny (tj. conajmniej defibrylator, aparat EKG, kardiomonitor,

            pulsoksymetr), z zespołem ratowniczym (starszy ratownik i ratownik) oraz

            kierowcą po przeszkoleniu przedmedycznym,

            do dyspozycji Szpital  od poniedziałku do soboty  w godzinach 9.00 – 17.00.

Umowa z wybranym oferentem zawarta zostanie na okres od 1 sierpnia 2008 r.               do 31 grudnia 2009 roku.

Oferty mogą składać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone w Dziale V powołanej wyżej ustawy o ZOZ.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków konkursu i warunków przyszłej umowy, a także formularz ofertowy otrzymać można od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie udzielającego zamówienie – Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5) w godzinach od 8.30 – 14.30. Dokumenty te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej ZOZ Poznań – Stare Miasto: www.szpital-strusia.poznan.pl – link zamówienia publiczne (nazwa postępowania: Konkurs ofert na usługi transportu sanitarnego w zakresie przewozów międzyszpitalnych). Kolejne dokumenty dot. konkursu ofert zamieszczane będą jako załączniki do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie zamieszczone na stronie internetowej dokumenty mogą być  pobierane bezpośrednio z tej strony .

            Oferty należy składać wyłącznie na formularzu załączonym do materiałów konkursowych.

Oferty należy składać w siedzibie ZOZ Poznań – Stare Miasto (kancelaria              - pok. 10, wejście J,  I ptr. ) do dnia 21 lipca 2008r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2008r.  o godz. 11.00 w pok. nr 5 – Sekcja Zamówień Publicznych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

1               Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

1               Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

1               Oferenci mają prawo do składnia skarg i protestów dotyczących przebiegu konkursu ofert, w trybie i na zasadach określonych w powołanym na wstępie rozporządzeniu MZiOS

1               Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.


ZAŁĄCZNIKI

  • Materiały konkursowe (2008-07-08 10:00)
  • Formularz ofertowy (2008-07-08 10:01)
  • Wykaz zawartych umów (załącznik do oferty) (2008-07-08 10:02)
  • Wzór umowy (2008-07-08 10:02)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2008-07-21 13:05)