Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 146601 - 2008; data zamieszczenia: 01.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu anestezjologicznego do zabiegów kardiochirurgicznych dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju sprzętu anestezjologicznego, wykorzystwywanego przy wykonywaniu zabiegów kardiochirurgicznych; przedmiot zamówienia podzielony został na 18 pakietów (części).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 18.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.01.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szkolna 8/12, 61 -833 Poznań (siedziba zamawiającego) - Sekcja Zamówień Publicznych (wejście J, I ptr. pok. 5).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego, Kancelaria pok. 10 (wejści J I ptr.).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I - Systemy do padawania tlenu.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II - Filtry oddechowe i obwody oddechowe.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III - Cewniki do pęcherza moczowego.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV - Sprzęt do utrzymania drożności dróg oddechowych.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V - Zgłębniki żołądkowe.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiewt VI - Cewniki do żył centralnych.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet VII - Zestaw do wkłucia do żył centralnych.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet VIII - Akcesoria do kaniul do wlewów dożylnych.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet IX - Kaniule dotętnicze.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: X - Zestawy do przetoczeń krwi.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet XI - Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą Flo Trac.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet XII - Czujniki do pomiaru ciśnienia.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet XIII - Przylepce do oklejania rurki intubacyjnej.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet XIV - Worki do godzinowej zbiórki moczu.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet V - Cewniki do odsysania w systemie zamkniętym.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet XVI Filtry do ssania.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet XVII - Koc ogrzewający.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet XVIII - Dreny medyczne.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunkóws zamówiernia (2008-07-01 14:51)
 • Formularz ofertowy (2008-07-01 14:51)
 • Wzór umowy (2008-07-01 14:52)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2008-07-01 14:52)
 • Wyjasnienia nr 1 do SIWZ Anest. kardiochir. 08 (2008-07-07 11:02)
 • Zawiadomienie o poprawieniu błędu w wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ (2008-07-08 09:54)
 • Uzupełnienie wyjasnień nr do SIWZ (2008-07-09 08:21)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert (2008-07-25 13:45)
 • ZP-12 (2008-07-25 13:45)
 • ZP-21 (2008-07-25 13:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2008-09-18 14:19)