Postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Pzp na modernizację zestawu laparoskopowego produkcji Aesculap Chifa stanowiącego wyposażenie Oddziału Chirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu

Poznań: Modernizacja zestawu laparoskopowego produkcji Aesculap Chifa stanowiącego wyposażenie Oddziału Chirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 134364 - 2008; data zamieszczenia: 19.06.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, fax 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja zestawu laparoskopowego produkcji Aesculap Chifa stanowiącego wyposażenie Oddziału Chirurgii Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację zestawu laparoskopowego, polegającą na poprawieniu parametrów użytkowych toru wizyjnego poprzez wymianę kamery wraz z monitorem, optyki kątowej oraz insuflatora edndoskopowego

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.20.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 140186,92 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: wolna ręka

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

·                  Cena wybranej oferty: 14140.186,92

·                  Oferta z najniższą ceną: 140.186,92 / oferta z najwyższą ceną: 140.186,92

·                  Waluta: PLN.